Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Amsterdam

 

In deze algemene voorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet waaronder HOYNG ROKH MONEGIER LLP, een Limited Liability Partnership volgens het recht van Engeland en Wales (“HOYNG ROKH MONEGIER”) opdrachten aanvaardt, die door tussenkomst van de Amsterdamse vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER LLP worden uitgevoerd. 

1.Reikwijdte van de vertegenwoordiging
HOYNG ROKH MONEGIER verbindt zich om de cliënt bij te staan uitsluitend in verband met de in een opdrachtbevestiging omschreven zaak c.q. zaken. Indien de cliënt HOYNG ROKH MONEGIER verzoekt ook andere opdrachten uit te voeren, of indien de reikwijdte van de opdracht wordt uitgebreid, zijn deze algemene voorwaarden daarop tevens van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De werkzaamheden van HOYNG ROKH MONEGIER zullen worden geacht te zijn beëindigd zodra HOYNG ROKH MONEGIER de einddeclaratie met betrekking tot de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht, of een eventuele bijkomende opdracht, aan de cliënt heeft verzonden.

De door HOYNG ROKH MONEGIER verleende juridische bijstand is beperkt tot de natuurlijke - of rechtspersoon genoemd in de opdrachtbevestiging, ongeacht of deze natuurlijke - of rechtspersoon verantwoordelijk is voor de betaling van het verschuldigde honorarium. De bijstand van HOYNG ROKH MONEGIER aan een onderneming, (personen)vennootschap, (bedrijfs)vereniging, joint venture of rechtspersoon strekt zich niet uit tot of impliceert niet het behartigen van de belangen van natuurlijke - of rechtspersonen die aandeelhouder, directeur of functionaris zijn van die onderneming, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, of (andere) daaraan gelieerde ondernemingen, van partners in een (personen)vennootschap of een joint venture, of van leden van een bedrijfsvereniging of een andere organisatie. De beroepsaansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER is beperkt tot de natuurlijke - of rechtspersoon die de cliënt is van HOYNG ROKH MONEGIER. Er is geen sprake van een advocaat-cliëntverhouding tussen HOYNG ROKH MONEGIER en eventuele andere natuurlijke - of rechtspersonen.

Alle opdrachten van cliënten worden door HOYNG ROKH MONEGIER beschouwd als uitsluitend aan haar verstrekt, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor die gevallen waarin een opdracht wordt verstrekt aan twee of meer personen, worden uitgesloten.

2. Honorarium voor juridische bijstand
Tenzij anders is overeengekomen, is het honorarium dat HOYNG ROKH MONEGIER voor juridische dienstverlening in rekening brengt, gebaseerd op de uurtarieven van de in de zaak ingeschakelde advocaten, paralegals en ander niet-juridisch en ondersteunend personeel. De uurtarieven van HOYNG ROKH MONEGIER kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

3. Onkosten
Bepaalde door HOYNG ROKH MONEGIER namens de cliënt gemaakte onkosten en uitgaven worden maandelijks gedeclareerd. Deze kosten betreffen, maar zijn niet beperkt tot, de kosten voor koeriersdiensten, vertaalkosten, reis- en verblijfkosten, gerechts- en deurwaarderskosten, en vergoeding van overige kosten die door HOYNG ROKH MONEGIER vooraf zijn betaald.

Naast het honorarium wordt een extra toeslag van 6% over het betreffende honorarium in rekening gebracht als vergoeding voor kantoorkosten, zoals telefoonkosten, fotokopieën, faxverzendingen en kosten verbonden aan geautomatiseerd onderzoek. In deze toeslag zijn niet begrepen het maken van een bovengemiddeld aantal fotokopieën of door secretaressen gewerkte overuren. 

4. Declaraties
Tenzij anders is overeengekomen, worden kosten voor juridische dienstverlening, met inbegrip van honoraria en onkosten, maandelijks gedeclareerd. Elke declaratie dient uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden betaald. HOYNG ROKH MONEGIER behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen indien gedeclareerde bedragen niet op tijd worden voldaan.

Cliënten dienen in geval van vragen over een declaratie onmiddellijk contact op te nemen met de boekhouding van HOYNG ROKH MONEGIER of met de voor hun zaak verantwoordelijke partner.

5. Beëindiging
Bij het beëindigen van de opdracht worden alle stukken en overige eigendommen van de cliënt aan de cliënt geretourneerd. Dossiers met betrekking tot de zaak worden door HOYNG ROKH MONEGIER bewaard. Deze dossiers bevatten onder meer correspondentie, processtukken, administratieve bescheiden van HOYNG ROKH MONEGIER, urenstaten, onkostenstaten en financiële stukken; verder bevat het dossier de interne stukken van de advocaat, zoals concepten, aantekeningen, interne memo's, resultaten van juridisch onderzoek en feitenonderzoek, waaronder onderzoeksrapporten, die door of voor de advocaat voor intern gebruik zijn opgesteld. Op verzoek van de cliënt worden dergelijke stukken onverwijld aan de cliënt verstrekt, na voldoening van alle openstaande declaraties.

6. Aansprakelijkheidsbeperking
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door HOYNG ROKH MONEGIER afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat HOYNG ROKH MONEGIER in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt tevens een nalaten begrepen.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor HOYNG ROKH MONEGIER aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door HOYNG ROKH MONEGIER afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat HOYNG ROKH MONEGIER in verband met die verzekering draagt.

Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na een periode van een jaar vanaf de dag volgend op de dag waarop de cliënt redelijkerwijs kennis heeft gekregen van de schade en van de potentiële aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER.

Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. HOYNG ROKH MONEGIER gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een in of buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan HOYNG ROKH MONEGIER verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal HOYNG ROKH MONEGIER niet aansprakelijk zijn voor fouten die daarbij door deze persoon mochten worden gemaakt.

7. Overig
Op de rechtsverhouding tussen HOYNG ROKH MONEGIER en haar cliënten is het Nederlandse recht van toepassing. 

Op grond van toepasselijke wetgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme), is HOYNG ROKH MONEGIER verplicht om de identiteit van haar klanten te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten in bepaalde omstandigheden. Door het instrueren van HOYNG ROKH MONEGIER bevestigen cliënten dat zij zich bewust zijn van deze verplichting en geven hun toestemming, voor zover dit vereist is.

Tenzij het toepasselijk dwingend recht anders voorschrijft, wordt elk geschil met betrekking tot de vertegenwoordiging van HOYNG ROKH MONEGIER ten aanzien van de in de opdrachtbevestiging omschreven zaak c.q. zaken bindend beslecht door arbitrage, waarop de regels van het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) van toepassing zijn. Arbitrage geschiedt door één arbiter, die overeenkomstig de regels van het NAI wordt aangewezen. De arbitrage vindt plaats in Amsterdam. De arbiter kan naar eigen inzicht bepalen dat de kosten voor arbitrage, met inbegrip van zijn honorarium, overige kosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor juridische bijstand, voor rekening van de verliezende partij komen. De partijen komen overeen dat alle informatie met betrekking tot de arbitrage en de inhoud of de uitkomst van het geschil vertrouwelijk zal blijven en niet openbaar gemaakt zal worden, tenzij dit noodzakelijk is om de uitspraak ten uitvoer te kunnen leggen of zulks wettelijk verplicht is. Indien krachtens de toepasselijke wet een geschil met betrekking tot de in de opdrachtbevestiging omschreven zaak c.q. zaken aan de civiele rechter voorgelegd dient te worden, is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van dat geschil. 

Niet alleen HOYNG ROKH MONEGIER, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere partners en medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij hun praktijk bij HOYNG ROKH MONEGIER hebben beëindigd.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlands en Engelse taal gesteld. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

De instructie van HOYNG ROKH MONEGIER door de cliënt strekt tot aanvaarding van de bovenstaande voorwaarden. 

HOYNG ROKH MONEGIER LLP is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 51376350.

ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Brussel

Tenzij anders aangegeven in de opdrachtbrief, bepalen deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden onder dewelke HOYNG ROKH MONEGIER LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales (“HOYNG ROKH MONEGIER” of “het Advocatenkantoor”), opdrachten aan het kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER te Brussel aanvaardt en uitvoert.

1. Reikwijdte van de vertegenwoordiging
HOYNG ROKH MONEGIER verbindt er zich toe om de cliënt te vertegenwoordigen met betrekking tot de aangelegenheden zoals deze worden omschreven in de Opdrachtbrief. In het geval de cliënt HOYNG ROKH MONEGIER verzoekt om bijkomende taken op zich te nemen, zal deze bijkomende vertegenwoordiging ook worden beheerst door deze Opdrachtbrief en deze Algemene Voorwaarden, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Alle opdrachten van cliënten worden door HOYNG ROKH MONEGIER beschouwd als gegeven aan het kantoor, zelfs indien expliciet of impliciet bepaald wordt dat de opdracht door een specifiek persoon zal worden vervuld. HOYNG ROKH MONEGIER kan beroep doen op de diensten van haar advocaten en werknemers zoals voorzien in de Opdrachtbrief. HOYNG ROKH MONEGIER is steeds aansprakelijk voor alle diensten geleverd door haar advocaten en werknemers. Wanneer in overeenstemming met de cliënt, een beroep gedaan wordt op derden voor het leveren van bepaalde diensten, is HOYNG ROKH MONEGIER geenszins aansprakelijk voor deze derden.

2. Vergoeding voor juridische diensten
Tenzij anders overeengekomen, worden de vergoedingen van HOYNG ROKH MONEGIER voor juridische diensten gebaseerd op het geldende uurtarief voor advocaten, assistenten , andere niet-juridisch geschoolde deskundigen en staf. Het uurtarief van HOYNG ROKH MONEGIER kan jaarlijks aangepast worden .

3. Onkosten en uitgaven
Naast de hoger vermelde vergoedingen, zal er een toeslag van 6% van de vergoedingen aangerekend worden om algemene kantooruitgaven te dekken, zoals telefoonkosten, fotokopiekosten, faxverzendingskosten, kosten voor normale postverzendingen en kosten voor onderzoek in computerdatabanken . Niet inbegrepen in de toeslag zijn het maken van een buitegewoon aantal fotokopieën door het secretariaat of het maken ervan tijdens overuren.

Bepaalde onkosten en uitgaven door HOYNG ROKH MONEGIER gedaan in naam van de cliënt zullen maandelijks gefactureerd worden aan de cliënt. Deze onkosten omvatten (zonder daartoe beperkt te zijn ): bijzondere verzendingskosten, vertaalkosten , reis- en verblijfkosten, gerechts - en deurwaarderskosten, en terugbetalingen voor andere kosten die betaald werden door HOYNG ROKH MONEGIER.

4. Facturatie
Tenzij anders overeengekomen, zullen facturen voor juridische diensten, zijnde de vergoedingen en onkosten, vermeerderd met de BTW (tenzij niet van toepassing), verstuurd worden op maandelijkse basis. Elk factuur is verschuldigd en dient te worden betaald binnen dertig dagen na de factuurdatum. HOYNG ROKH MONEGIER behoudt zich het recht voor om het leveren van bijkomende diensten op te schorten of uit te stellen of om de vertegenwoordiging te beëindigen indien gefactureerde bedragen niet betaald worden wanneer deze verschuldigd zijn. Cliënten dienen alle vragen of bekommernissen met betrekking tot facturen onmiddellijk te bespreken met de dienst boekhouding van het Advocatenkantoor of met het lid van het Advocatenkantoor dat instaat voor hun vertegenwoordiging.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Indien zich, in het kader van de uitvoering van een opdracht voor een cliënt, een gebeurtenis voordoet die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER, zal dergelijke aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen tot dewelke de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door HOYNG ROKH MONEGIER dekking voorziet, met inbegrip van het vrijgestelde gedeelte dat HOYNG ROKH MONEGIER voor haar rekening neemt. Indien, ongeacht de reden, de verzekeraar niet betaalt onder de bovenstaande verzekeringspolis, is de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER beperkt tot een maximum van 500.000 €.

6. Diverse bepalingen
De verhouding tussen HOYNG ROKH MONEGIER en haar cliënteel wordt beheerst door Belgisch recht.

Krachtens de toepasselijke wetgeving is HOYNG ROKH MONEGIER verplicht om de identiteit van haar cliënten na te gaan en onder bepaalde omstandigheden vermeend ongewone transacties te melden aan de bevoegde overheid. Door inlichtingen te verschaffen aan HOYNG ROKH MONEGIER, bevestigen cliënten dat ze op de hoogte zijn van deze verplichting en geven ze daartoe hun toestemming, indien nodig.

Tenzij anders voorgeschreven door een dwingende bepaling van het toepasselijke recht, zal eender welk geschil aangaande de vertegenwoordiging door HOYNG ROKH MONEGIER met betrekking tot de aangelegenheden die werden bepaald in de Opdrachtbrief, beslecht worden door arbitrage volgens de arbitragevoorschriften van CEPANI en door een arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met deze arbitragevoorschriften. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. Het staat de arbiter vrij te bepalen dat de kosten van de arbitrage, met inbegrip van de vergoedingen, andere kosten en billijke advocatenvergoedingen, zullen gedragen worden door de verliezende partij. De partijen komen overeen dat alle informatie aangaande het bestaan, de inhoud of het resultaat van de arbitrage vertrouwelijk is en niet bekend zal gemaakt worden, behalve voor zover noodzakelijk om de uitspraak van de arbitrage ten uitvoer te brengen of voor zover anderszins vereist door de wet. Indien, in overeenstemming met de toepasselijke wet, een bepaald geschil aangaande de aangelegenheden vermeld in de Opdrachtbrief, dient te worden beslecht door de burgerlijke rechtbanken, zullen enkel de rechtbanken in Brussel bevoegd zijn om te oordelen over een dergelijk geschil.

Niet enkel HOYNG ROKH MONEGIER, maar ook diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van eender welke opdracht voor een cliënt, kunnen de bepalingen voorzien in deze Algemene Voorwaarden inroepen. Hetzelfde geldt voor vroegere leden en medewerkers, met inbegrip van hun respectievelijke erfgenamen, wanneer zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij hun activiteiten voor HOYNG ROKH MONEGIER hebben beëindigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. In geval van eender welke afwijking met betrekking tot de inhoud en de betekenis van deze Voorwaarden, zal de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden van Kantoor Brussel de doorslag geven.