Imprint

HOYNG ROKH MONEGIER LLP (Amsterdam)

Bezoekadres:
Rembrandt Toren, 30ste verdieping
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam

Correspondentieadres:
Postbus 94361
1090 GJ Amsterdam

T: +31 20 592 4411
F: +31 20 463 7296
E:
Kamer van Koophandel nr.: 51376350
BTW nr.: NL823256923B01

De advocaten/gemachtigden van HOYNG ROKH MONEGIER LLP zijn geregistreerd bij de volgende organisaties:

De Nederlandse advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T +31 70 335 3535, E , https://www.advocatenorde.nl/).

Engeland & Wales barristers zijn ingeschreven bij de Bar Council (289-293 High Holborn, Londen WC1V 7HZ, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 0082, E , http://www.barcouncil.org.uk/).

Engeland & Wales solicitors zijn ingeschreven bij de Law Society (113 Chancery Lane, Londen WC2A 1PL, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 1222, http://www.lawsociety.org.uk/).

District of Columbia advocaten zijn geregistreerd bij de District of Columbia Bar (1101 K Street, NW Suite 200, Washington, DC 20005, USA, T +1 202.737.4700, https://www.dcbar.org/).

Duitse advocaten zijn toegelaten als advocaat in de Bondsrepubliek Duitsland en behoren tot de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf (www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de).

De Europese octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Instituut van Professionele Vertegenwoordigers voor het Europees Octrooibureau (EPI) (Bayerstrasse 83, 80335 München, Duitsland, T +49 89 2420520, E , http://www.patentepi.com).

De Nederlandse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (Postbus 96979, 2509 JJ Den Haag, T +31 6 24 98 61 34, E , www.octrooigemachtigde.nl).

Alle UK octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Chartered Institute of Patent Attorneys (95 Chancery Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2A 1DT, T +44 20 7405 9450, e , http://cipa.org.uk/) en worden gereguleerd door de Intellectual Property Regulation Board (5th Floor, The Outer Temple, 222-225 Strand, London WC2R 1BA, United Kingdom, E , http://ipreg.org.uk/).

De Amerikaanse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij The United States Patent and Trademark Office (Madison Building, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314, USA, T +1 571 272 1000, E /, http://www.uspto.gov/).

Duitse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Patentanwaltskammer (Duitse Kamer van Octrooigemachtigden) (Tal 29, 80331 München, Duitsland, T +49 89 242278 0, E , www.patentanwalt.de).

Europese merken- en modellengemachtigden zijn Erkende Vertegenwoordigers bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanje, T +34 965 139 100, www.oami.europa.eu).

Op de website van de betreffende organisaties is informatie te vinden over de wetgeving en gedragscodes waaraan de advocaten en gemachtigden zijn gebonden en over de mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

Elke opdracht gegeven aan (enig persoon werkzaam bij) het Amsterdamse kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER LLP (en, als gevolg daarvan, niet aanvaard en uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP of een van haar andere leden). De algemene voorwaarden van het Amsterdamse kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP, stelt de voorwaarden waaronder HOYNG ROKH MONEGIER LLP alle opdrachten van het Amsterdamse kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP accepteert en uitvoert. Lees hier onze algemene voorwaarden.

HOYNG ROKH MONEGIER LLP is verzekerd overeenkomstig de regels van de desbetreffende professionele organisaties onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis. De verzekering dekt activiteiten wereldwijd. Onze verzekeraar is CNA Insurance Company met adres te Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam (via verzekeringsmakelaar Aon Professional Services, met adres te Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam). Details betreffende de dekking van HOYNG ROKH MONEGIER LLP kunnen op aanvraag worden verstrekt.

 

Klachtenregeling HOYNG ROKH MONEGIER LLP, kantoor Amsterdam (advocatuur)

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 - Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER LLP te Amsterdam en de cliënt.
2. Iedere advocaat van HOYNG ROKH MONEGIER LLP draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 - Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 - Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op www.hoyngrokhmonegier.com. De advocaat wijst de cliënt er voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage zoals gespecificeerd in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 5 - Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. B.J. van den Broek, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 - Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 - Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 - Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen de Amsterdamse vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER LLP besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

 

 

HOYNG ROKH MONEGIER LLP (Brussel)

Nerviërslaan 9-31, 1040 Brussel
T +32 2 740 00 00
F +32 2 740 00 01
E

BTW –BCE- KBO n° BE 0831335431 – RPM/RPR Brussel
Bank: KBC Bank NV IBAN: BE74 7310 1515 4607
Swift/BIC: KREDBEBB

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER LLP zijn respectievelijk aangesloten bij:
- L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Place Poelaert te 1000 Brussel ; http://www.barreaudebruxelles.info/index.php/fr/ T+32 2 508 66 59
- Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel, Poelaertplein, 1000 Brussel, ; http://www.baliebrussel.be/nl) T + 32 2 508 67 62
U kan alle information mbt de wetten en deontologische regels waaraan advocaten zich dienen te houden op de website van de beide Ordes raadplegen.
Al onze merk en designgemachtigden zijn erkend door het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt, (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain, T +34 965 139 100, www.oami.europa.eu).

Elke opdracht die wordt toevertrouwd aan een lid van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP zal enkel en alleen worden aanvaard en worden uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER LLP (en bijgevolg noch aanvaard, noch uitgevoerd worden door HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP of één van haar andere leden). De algemene voorwaarden van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP omschrijven de voorwaarden waaronder HOYNG ROKH MONEGIER LLP de opdrachten aanvaardt en uitvoert via het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP. (Click hier om onze algemene voorwaarden te raadplegen).

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER LLP hebben polissen beroepsaansprakelijkheid onderschreven in overeenstemming met de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties,
De informatie met betrekking tot deze verzekeringspolissen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.