Privacy Statement

Disclaimer

De inhoud van deze website dient louter informatieve doeleinden en kan niet als juridisch advies worden opgevat. Het is mogelijk dat huidige juridische ontwikkelingen nog niet in de website werden opgenomen en deze website kan niet worden beschouwd als een alomvattende samenvatting van de wet of als een exhaustieve tekst over de besproken onderwerpen. HOYNG ROKH MONEGIER geeft geen garanties omtrent de accuraatheid of volledigheid van de verschafte informatie en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid, noch verantwoordelijkheid.

Deze website bevat links naar andere websites. Die websites staan niet onder controle van HOYNG ROKH MONEGIER. De links naar deze websites worden enkel voor uw gemak verschaft en dienen op eigen risico te worden gebruikt. HOYNG ROKH MONEGIER accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking of inhoud van deze websites.

E-mails met betrekking tot een dossier waarbij HOYNG ROKH MONEGIER u nog niet vertegenwoordigt, zijn noch geprivilegieerd, noch vertrouwelijk. De informatie die u via e-mail verschaft, zal worden gebruikt overeenkomstig onze Privacy Policy.

 

Privacy

HOYNG ROKH MONEGIER engageert zich tot bescherming van uw privacy en zal elke en alle passende maatregelen nemen om in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde Wetgeving inzake Gegevensbescherming. 

(Zie bijvoorbeeld Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Richtlijn Gegevensbescherming) en de Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Richtlijn Privacy en Elektronische Communicatie).

Teneinde deze website te bekijken, is het niet vereist om persoonlijke gegevens te onthullen aan HOYNG ROKH MONEGIER. 

HOYNG ROKH MONEGIER gebruikt echter wel cookies met een laag risico voor gebruikers. Cookies zijn kleine stukken tekst die worden verzonden vanuit deze website en opgeslagen in uw browser wanneer u deze website raadpleegt. Deze cookies bevatten informatie zoals uw taalvoorkeuren. Elke keer dat u deze website zal laden, zal uw browser de cookie terugzenden naar onze server om deze website in te lichten over uw eerdere activiteit. Deze website zal dan in staat zijn om, bijvoorbeeld, uw taalvoorkeur te herinneren en u zal deze informatie niet opnieuw hoeven in te geven. Sommige cookies zorgen ervoor dat de afbeeldingen op deze website correct verschijnen of dat de website naar behoren werkt. Hieronder vindt u een lijst van de soort cookies die HOYNG ROKH MONEGIER op deze website gebruikt met een korte beschrijving van hun doeleinden. Deze cookies zullen niet voor bijkomende doeleinden worden gebruikt. Cookies kunnen geen virussen bevatten en/of deze op uw computer installeren. HOYNG ROKH MONEGIER geeft hiertoe echter geen garanties en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Indien u niet wenst dat deze website cookies op uw computer plaatst, kan u uw browser overeenkomstig instellen. U kan alle cookies verwijderen, blokkeren, cookies van derde partijen blokkeren, alle cookies verwijderen wanneer u de browser sluit enz. Indien u cookies uitschakelt, kunnen sommige afbeeldingen niet correct worden weergegeven of u zal sommige toepassingen niet kunnen gebruiken. Voor meer informatie over hoe cookies uit te schakelen/aan te passen, zie bijvoorbeeld:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

- Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-vo...

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=en_US 

Indien u tot HOYNG ROKH MONEGIER een elektronisch verzoek richt om informatie te vergaren of zich te registreren voor een evenement, nieuwsbrief enz., zal u ons persoonlijke gegevens verschaffen. Indien HOYNG ROKH MONEGIER dergelijke gegevens vraagt, zullen de velden die verplicht dienen te worden ingevuld, als dusdanig worden aangegeven; bij gebrek aan uw verplichte persoonlijke gegevens zullen we niet in staat zijn aan uw verzoeken tegemoet te komen.

In elk geval zal HOYNG ROKH MONEGIER enkel uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde Wetgeving inzake Gegevensbescherming en de principes die hierna worden uiteengezet.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens zullen adequaat, relevant en niet overdadig zijn in relatie met de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en/of verder verwerkt; accuraat en, waar dit nodig is, worden geactualiseerd.

U zal het recht hebben op toegang tot uw persoonlijke gegevens verzameld door HOYNG ROKH MONEGIER, en het recht om deze te verbeteren indien nodig, zonder kost, op uw schriftelijk verzoek (waaronder verzoeken per e-mail, zie hieronder, incl. een kopie van uw identiteitskaart).

Alle persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met elke ander kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER. We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derde partijen (tenzij dit nodig is om aan uw eigen verzoeken tegemoet te komen).

Alle persoonlijke gegevens zullen met zorg en discretie worden behandeld. HOYNG ROKH MONEGIER kan echter de veiligheid van de persoonlijke gegevens die u ons overmaakt niet verzekeren of garanderen en zal niet aansprakelijk zijn voor onthulling daarvan, ingevolge fouten bij overdracht of niet-geautoriseerde handelingen door derde partijen.

Gelieve elke opmerking, vraag of verzoek hieromtrent via e-mail door te sturen naar: , , , en/of .  We zullen ons best doen om binnen 30 dagen te antwoorden.

 

Auteursrecht

Alle auteursrechten en elk ander intellectueel eigendomsrecht op deze website en haar inhoud zijn van HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP. Auteursrecht in artikels en/of afbeeldingen kunnen ook van andere rechthebbenden zijn (individuele auteurs enz.). HOYNG ROKH MONEGIER heeft echter de toestemming deze te gebruiken op deze website en voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

U mag al het materiaal op deze website lezen. U mag dit materiaal afdrukken op papier of op elk gelijkaardig medium bij het gebruik van elke soort van fotografische techniek of elk ander proces met gelijkaardig effecten. U mag dit materiaal ook reproduceren op elk ander medium (bijvoorbeeld het downloaden op uw computer) voor uw eigen persoonlijk gebruik als een natuurlijk privaat persoon. Uw handelingen mogen echter noch in strijd zijn met de normale uitbating en gebruik van deze website en inhoud, noch enig wettig belang van de rechthebbenden onredelijk schaden. In dit geval is de toelating nietig.

Elke andere reproductie en/of mededeling aan het publiek en/of wettig beperkt gebruik van deze website en haar inhoud, geheel of gedeeltelijk, blijft onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van HOYNG ROKH MONEGIER. Links naar deze website zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HOYNG ROKH MONEGIER. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van elke wettelijk van toepassing zijnde uitzondering en/of beperking van de rechten van HOYNG ROKH MONEGIER in de van toepassing zijnde Wetten op het Auteursrecht en elk ander Intellectueel Eigendomsrecht.

Gelieve elke opmerking, vraag of verzoek hieromtrent via e-mail door te sturen naar: , , , en/of . We zullen ons best doen om binnen 30 dagen te antwoorden.