Prof. Dr. Fabienne Brison

Partner

Fabienne is gespecialiseerd in auteursrecht, mediarecht en nieuwe technologieën (software, databanken, internet, AI…). Zij werkt ook regelmatig op het gebied van merken- en modellenrecht. Zij adviseert in het algemeen omtrent intellectuele rechten en verdedigt in het bijzonder de belangen van rechthebbenden. Zij heeft talrijke high level procedures gevoerd, maar staat haar cliënten ook bij in het onderhandelen en het opstellen van overeenkomsten en adviseert hen daarbij zowel over de juridisch-technische als over de strategische aspecten. Fabienne is een erkend CEPINA derde-beslisser voor domeinnaamgeschillen en een erkend CEPINA bemiddelaar voor ICT-geschillen.

Naast haar uitgebreide praktijk is Fabienne ook professor in intellectuele rechten, media- en ICT-recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert tevens in de Manama IP/ICT aan de KULeuven (campus Brussel).

Fabienne is als deskundige aangesteld in de “Raad voor Intellectuele Eigendom” (Afdeling Auteursrecht en Naburige Rechten, adviserend orgaan voor de bevoegde minister). Ze is hoofdredacteur van het gespecialiseerde juridische tijdschrift “Auteurs & Media“. Ze is ook de Secretaris-generaal van de “Association Littéraire et Artistique Internationale” (ALAI) en Vice-voorzitter van de Belgische ALAI groepering (ABA-BVA). Zij is de auteur van talrijke artikelen en boeken over auteursrecht en een regelmatige spreker op nationale en internationale bijeenkomsten.

 • REPRESENTATIEVE ZAKEN
  • PlayRight / Google t. de Belgische staat. Vertegenwoordiging van De Acteursgilde, FACIR, De Muziekgilde en de Union des Artistes, die samen met PlayRight optreden in deze zaak voor het Belgisch Grondwettelijk Hof voor het behoud van nationale bepalingen in verband met de omzetting van de DSM-richtlijn in Belgisch recht. De partijen hebben hun memories ingediend. De zaak is nog in behandeling bij het Belgisch Grondwettelijk Hof (2023 tot heden).
  • Anne Frank Fonds t. Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten. Vertegenwoordiging van het Anne Frank Fonds in een procedure die door de Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten is aangespannen met het oog op een verklaring van niet-inbreuk op het auteursrecht. Het Anne Frank Fonds vraagt de veroordeling van de Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten om reden van inbreuk op het auteursrecht van de manuscripten van Anne Frank door deze op hun website te publiceren, ondanks het voorzien van “geoblocking” maatregelen (2022 tot heden).
  • VUB – UZ Brussel t. Lantronix. Bijstand aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) in de procedure die Lantronix had aangespannen voor het Hooggerechtshof van British Columbia (Canada) met betrekking tot het gebruik van software. Voor de procedure in Canada werkten we samen met een team van Canadese advocaten. Ondertussen hebben de partijen de zaak geschikt (2023).
  • PlayRight t. Brutele, VOO, Proximus en Orange. Vertegenwoordiging van PlayRight in een procedure die namens PlayRight is aangespannen tegen vier (andere dan Telenet) kabeldistributeurs (Brutélé, Voo, Proximus en Orange) voor de doorgifte van haar repertoire via de kabel sinds 2015 zonder haar toestemming of de betaling van een vergoeding. De zaken zijn nu gevoegd voor de Franse Ondernemingsrechtbank te Brussel, ook gevoegd met procedures die Proximus, Orange, Voo en Brutélé hebben aangespannen tegen PlayRight en Agicoa (beheersvennootschap van filmproducenten) om gerechtelijke bemiddeling op te leggen met betrekking tot het tarief voor de doorgifte via de kabel van PlayRight. Partijen hebben conclusies uitgewisseld. Ondertussen zijn er schikkingen getroffen met de vier kabeldistributeurs (2022 tot heden).
  • PlayRight / Proximus en Orange t. Agicoa. Vertegenwoordiging van PlayRight (beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) in een geschil met andere kabelmaatschappijen betreffende de doorgifte via de kabel van beschermde uitvoeringen voor de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel (2019 tot heden).
  • Playright t. Telenet. Vertegenwoordigt Playright (beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) in een geschil met kabelmaatschappij Telenet, betreffende de mededeling aan het publiek van beschermde prestaties door “directe injectie”, inclusief rechtsvragen omtrent de geldigheid van “all-rights” overeenkomsten met omroepen en het vermoeden van overdracht van rechten aan filmproducenten, voor het Hof van Beroep van Brussel (2006 tot heden).
  • Reprobel & SEMU. Bijstand in hun discussies met onderwijsinstellingen die weigeren licentieovereenkomsten af te sluiten voor de productie van kopieën van partituren, die momenteel vallen onder de exclusieve reproductierechten van de uitgevers. Auteursrecht op bladmuziek volgt specifieke wettelijke regels en geniet speciale bescherming. En bijstand in contacten met de Belgische wetgever over nieuwe wetgevingsinitiatieven (2022).
  • Copiebel (beheersvennootschap van uitgevers van boeken). Bijstand met haar juridische analyse inzake auteursrecht en (digitale) wettelijke depotvereisten (2022).
  • Promeco & Boxter t. Guy Laroche & Textiles Olivier Mercier. Vertegenwoordigt een Belgisch bedrijf in een merkenrechtgeschil aangaande de uitputting van het merkenrecht en (niet-)tegenwerpelijkheid van de beperkingen in de hoofdlicentie aan derden, voor het hof van beroep van Brussel (2017 tot heden).
  • CHwapi t. SBIM. Vertegenwoordigde CHwapi bij de onderhandelingen over een IT-dienstverleningscontract met SBIM en een voormalige werknemer (2019).
  • SBS & Medialaan t. H. en S. (Showgemist). Trad met succes op voor SBS & Medialaan tegen het plaatsen van TV uitzendingen op torrentsites, resulterend in een veroordeling van de 2 beklaagden op basis van auteursrecht, naburige rechten en wetgeving computercriminaliteit (2018).
  • ERA Belgium t. The Brokery. Succesvolle vertegenwoordiging van ERA Belgium in een geschil inzake (geweigerde) bescherming van computerprogrammatuur en interface voor de stakingsrechter in Antwerpen (2018).
  • Chloé Matthieu t. LN Knits. Vertegenoordigde Chloé Matthieu met succes in een geschil over vermeende inbreuk op auteursrecht van LN Knits (2017).
  • Playright t. Agicoa & BAVP. Kwam met succes tussen voor Playright (beheersvennootschap van uitvoerende kunstenaars) in een geschil voor het Grondwettelijk Hof van België ingeleid door Agicoa en BAVP (beheersvennootschappen van filmproducenten) tegen de Belgische Staat met betrekking tot het recht op een billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten en het niet overdraagbare recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel voor auteurs en uitvoerende kunstenaars (2016).
  • EMI Music Publishing Belgium, Warner/Chappell Music Publishing Belgium, Sony/ATV Music Publishing Belgium t. S. Acquaviva e.a. Vertegenwoordigde met succes de muziekuitgevers die een deel van de auteursrechten op Madonna’s song “Frozen” bezitten, tegen een Belgische componist die beweerde dat Madonna inbreuk maakte op het auteursrecht op zijn lied “Ma vie fout l’camp”. Vordering van de componist werd verworpen, bevestigd door het Hof van Cassatie (2015).
  • SBS Belgium t. Right Brain Interface (RBI) – administratieve procedure. Trad op voor SBS (private televisie-omroep in Vlaanderen), samen met VRT en Medialaan, in een zaak van RBI tegen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) voor de Raad van State. RBI werd door VRM veroordeeld voor de schending van Artikel 180 van het Vlaamse Mediadecreet (het zogenaamde ‘signaalintegriteitsdecreet’(SBS werd in deze procedure gehoord) (2015).
  • SBS Belgium t. Telenet. Vertegenwoordigde SBS (private televisie-omroep in Vlaanderen), samen met VRT en Medialaan, voor het Arbitragehof in een geschil met Telenet die om de vernietiging vraagt van artikel 180 van het Vlaamse mediadecreet m.b.t. signaalintegriteit (dossier waarvoor we actief tussenkwamen tijdens de procedure voor het Vlaams Parlement) (2014).
  • SBS Belgium t. Right Brain Interface (RBI). Trad met succes op voor SBS (private televisie-omroep in Vlaanderen), samen met VRT en Medialaan, in een geschil tegen RBI, die via de cloud diensten m.b.t. televisieprogramma’s aanbood zonder voorafgaandelijke toestemming van de zenders, voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (2014).
  • BWIN, Internet Opportunity Entertainment, Ladbrokes, Sporting Exchange, Victor Chandler, William Hill t. Real Madrid And Others: Vertegenwoordigde met succes zes online wedkantoren die voor de Belgische rechtbanken waren gedaagd door de voetbalclubs Real Madrid Football, Juventus, PSV Eindhoven en FC Porto Club en enkele van hun spelers (bijv. Zinedine Zidane en David Beckham), die onder andere protesteerden tegen het gebruik van de namen van de clubs en spelers op de weddenschapsites. Het Hof van Beroep in Luik oordeelde dat het gebruik van namen door klanten louter informatief en noodzakelijk was, en dus geen inbreuk op merk- of persoonlijkheidsrechten kon vormen (2009). Het Hof van Cassatie verwees de zaak echter terug naar het hof van beroep te Brussel op basis van argumenten inzake internationale jurisdictie (2012).
  • BWIN, Internet Opportunity Entertainment, Ladbrokes, Sporting Exchange, Victor Chandler, William Hill t. Real Madrid And Others: Vertegenwoordigde met succes deze online gokbedrijven die voor de Belgische rechtbanken werden gedaagd in een gelijkaardige procedure (supra) aangespannen door de Fédération Française du Tennis (F.T.T.), die het Roland Garros toernooi organiseert (2008).
 • PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
  • Authors & Media (A&M)
  • Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
  • Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA)
  • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
  • CEPANI
  • International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
  • International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
  • International Association of Entertainment Lawyers (IAEL)
  • Raad voor Intellectuele Eigendom (RIE)
 • PUBLICATIES
  • “Les travaux de l’AIPPI. Les rapports du groupe belge 2023 – Study Questions. Collecting societies.”, co-auteurs S. van den Brande, M. De Vroey, M; Gevers, L. Gulinck, G. Kusters, L. Steuckers en E. Verraes, in: Intellectuele eigendom, 2023
  • “National report of the Belgian Association for Copyright for the ALAI Congress 2022 in Estoril (Portugal) on Copyright, Neighbouring and Special Rights.”, co-auteurs: P. Blomme, E. Van Melkebeke en I. Kaes, in: A&M, 2022
  • Diverse noten onder rechtspraak (vnl. Van het Hof van Justitie), Auteurs&Media, Larcier, Brussel, sinds 1996 tot vandaag
  • “Kroniek intellectuele rechten (2019-2020)”, co-auteurs M.C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, in: R.W., 2020-2021 (zie ook voorgaande tweejaarlijkse kronieken)
  • “Wetboek media- en auteursrecht”, co-auteurs S. Mampaey en K. Van der Perre, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2019
  • “Actualités législatives en droit d’auteur, co-auteurs S. Hermoye, M. Sahagun, P. Meskens en D. Borgniet, in: Droit de la propriété intellectuelle, Larcier, Brussel, 2019
  • “Huldeboek Jan Corbet. Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar. Vierde herziene editie”, co-editor H. Vanhees, Larcier, Brussel, 2018
  • “The Right of Communication to the Public in the European Union”, co-auteur S. Depreeuw, in: Research Handbook, Edward Elgar Publishing, Londen, 2017
  • “Op weg naar een uitgeversrecht?”, in: Schuim op de branding. Liber amicorum Michel Flamée, Die Keure Brugge, 2016
  • “Het recht van mededeling aan het publiek”, co-auteur S. Depreeuw, in: 20 jaar nieuw auteursrecht, Anthemis, Brussel, 2016
  • “Rome Convention”, “Geneva Convention” and “WPPT”, in: Concise Commentary on Europe Copyright Law (2nd ed.), eds. T Dreier en B. Hugenholtz, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2015
  • “Moral Rights in the 21st The changing role of the moral rights in an era of information overload (ALAI Congres Brussel 17/20 september 2014)”, co-auteurs S. Dusollier, M.C. Janssens en H. Vanhees, Larcier, Brussel, 2015
  • “Protection des bases de données”, co-auteur N. Ide, in : Droits intellectuels – Répertoire Notarial, Larcier, 2013.
  • “The influence of the seven first European directives on Belgian copyright”, in: Harmonisation of European IP Law, Contributions in honour of Frank Gotzen eds., M.C. Janssens en G. Van Overwalle, De Boeck, Brussel, 2012
  • “Wet en Duiding. Deel Intellectuele Rechten”, co-redacteur H. Vanhees en M.C. Janssens, Larcier, Gent, 2012
  • “Sancties en procedures in intelectuele rechten”n Larcier, Brussel, 2008
  • “Het Naburig Recht van de Uitvoerende Kunstenaar”, Larcier, Brussel, 2001 (2008)
  • “Beschouwingen over het Wetsvoorstel tot wijzigingen van de Auteurswet van 1886”, Belgische vereniging voor het Auterusrecht, Brussel, 1990
 • LEZINGEN
  • Omzetting DSM richtlijn naar Belgisch recht en overzicht Europese rechtspraak inzake auteursrecht”, Vormingsinstituut voor Advocaten, Brussel (2024)
  • “Actualia Auteursrecht”, M&D Seminars, Gent (2023)
  • “The Beijing Treaty, EU adherence and Moral Rights”, AEPO-ARTIS Standing Committee, Brussel (2022)
  • “Panel Performers’ Rights – a comparative overlook” (moderator), ALAI, Estoril (Portugal) (2022)
  • “Copyright Contracts Romorrow” (introductie en voorzitterschap van de ochtendsessie), LEA/Universiteit Gent/FWO, Gent (2022)
  • “Intellectuele eigendomsrechten anno 2021: auteursrecht”, Intersentia, Gent (2021)
  • “Actualia Intellectuele Eigendomsrechten – Auteursrecht”, Conferentie Balie Antwerpen (2021)
  • “Vrouwen & Media – Inleiding Conferentie”, Auteurs&Media, Brussel (2020)
  • “What does the Art 17 of the new Copyright Directive promise for the future of authors’ right?”, paneldiscussie, 1ste editie van de ALAI Award Ceremonie, Brussel (2019)
  • “Online Practices of Author Identification”, EU Council – working party IP, Brussel (2019)
  • “Auteursrecht – Droit d’auteur (Training for magistrates)”, Instituut voor gerechtelijke opleiding, Knokke (2018)
  • “Reviewed copyright package: one-year post EU Commission proposal”, IP Summit, Premier Cercle, Brussel (2018)
  • “The general framework and the scope of the private copying exception”, Auvibel-conferentie over “De uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik en de vergoeding van de schade in een gedigitaliseerde omgeving: uitdagingen en vooruitzichten”, Brussel (2017)
  • “Actualia Auteursrecht”, IE-Forum.be, Brussel (2017)
 • WAT ANDEREN ZEGGEN
  • “Fabienne delivers outstanding work that is detailed and structured. That level of excellent is unmatched.” Chambers & Partners 2024
  • “She really knows her stuff, knows exactly what to say, how to structure it and what to look for. She has in-depth knowledge of the matters and can present everything very clearly.” Chambers & Partners 2024
  • “She is a brilliant mind in IP.” Chambers & Partners 2024
  • “Fabienne Brison exceeds expectations, delivers sound advice and is sure footed in turbulent disputes.” World Trademark Review 2024
  • “Equally adept at the negotiating table as she is in court, she has sharpened her advocacy skills to a fine point.” World Trademark Review 2023
  • “She looks at every new case with a fresh perspective and she is always looking for what she still has to learn.” Chambers & Partners 2021
  • “Trademark, copyright, media and technology law specialist Fabienne Brison draws on this all-encompassing knowledge to devise wraparound strategies and broker IP-rich contracts.” World Trademark Review 2021
  • “An excellent and very smart lawyer” Chambers & Partners 2020
  • Fabienne Brison is described by market commentators as an “excellent lawyer” who frequently offers expertise in IP litigation. Chambers & Partners 2018
  • “Fabienne Brison is a leading individual in copyright issues, particularly in the media and technology spaces.”Chambers & Partners 2017
  • “Fabienne Brison has particular expertise in copyright, new technology and media.” Chambers & Partners 2016
  • “Fabienne Brison often handles copyright, trademark and design disputes in the TMT sector and recently acted for PlayRight, the Belgian collecting society, on a dispute with Telenet over the cable transmission of protected material.” Chambers & Partners 2014
  • “Fabienne Brison advises on copyright, with notable expertise in the media and new technology fields.”
   Chambers & Partners 2013
  • “She [Fabienne Brison] is very hands-on, with an eye for detail and a solid awareness of business issues.”
   Chambers 2012
  • “Fabienne Brison is intelligent, committed and presents well in court.” Legal 500 2010
  • “Fabienne Brison enters the rankings this year bolstered by positive feedback on her extensive experience of copyright matters. She successfully represented SEMU before the Constitutional Court, challenging recent legal provisions.” Chambers & Partners 2010

Bezoek ons

Bezoekadres:

Avenue des Nerviens 85
Nerviërslaan, 1st Floor
1040 Brussels
Belgium

Postadres:

Avenue des Nerviens 85
Nerviërslaan, 1st Floor
1040 Brussels
Belgium

Info

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Opleiding

Vrije Universiteit Brussel (Dr. Rechten, 1998)

Université de Paris (Paris II, Panthéion) (Diplôme d’Etude Approfondie en Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle, 1988)

Vrije Universiteit Brussel (Master Rechten, 1987)

Ingeschreven

1988