Disclaimer

Algemene voorwaarden kantoor Brussel

Tenzij anders aangegeven in de Opdrachtbrief, bepalen deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden onder dewelke HOYNG ROKH MONEGIER bv, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales (“HOYNG ROKH MONEGIER” of “het Advocatenkantoor”), opdrachten aan het kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER te Brussel aanvaardt en uitvoert.

1. Reikwijdte van de vertegenwoordiging
HOYNG ROKH MONEGIER verbindt er zich toe om de cliënt te vertegenwoordigen met betrekking tot de aangelegenheden zoals deze worden omschreven in de Opdrachtbrief. In het geval de cliënt HOYNG ROKH MONEGIER verzoekt om bijkomende taken op zich te nemen, zal deze bijkomende vertegenwoordiging ook worden beheerst door deze Opdrachtbrief en deze Algemene Voorwaarden, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Alle opdrachten van cliënten worden door HOYNG ROKH MONEGIER beschouwd als gegeven aan het kantoor, zelfs indien expliciet of impliciet bepaald wordt dat de opdracht door een specifiek persoon zal worden vervuld. HOYNG ROKH MONEGIER kan beroep doen op de diensten van haar advocaten en werknemers zoals voorzien in de Opdrachtbrief. HOYNG ROKH MONEGIER is steeds aansprakelijk voor alle diensten geleverd door haar advocaten en werknemers. Wanneer in overeenstemming met de cliënt, een beroep gedaan wordt op derden voor het leveren van bepaalde diensten, is HOYNG ROKH MONEGIER geenszins aansprakelijk voor deze derden.

2. Vergoeding voor juridische diensten
Tenzij anders overeengekomen, worden de vergoedingen van HOYNG ROKH MONEGIER voor juridische diensten gebaseerd op het geldende uurtarief voor advocaten, assistenten , andere niet-juridisch geschoolde deskundigen en staf. Het uurtarief van HOYNG ROKH MONEGIER kan jaarlijks aangepast worden .

3. Onkosten en uitgaven
Naast de hoger vermelde vergoedingen, zal er een toeslag van 6% van de vergoedingen aangerekend worden om algemene kantooruitgaven te dekken, zoals telefoonkosten, fotokopiekosten, faxverzendingskosten, kosten voor normale postverzendingen en kosten voor onderzoek in computerdatabanken . Niet inbegrepen in de toeslag zijn het maken van een buitegewoon aantal fotokopieën door het secretariaat of het maken ervan tijdens overuren.

Bepaalde onkosten en uitgaven door HOYNG ROKH MONEGIER gedaan in naam van de cliënt zullen maandelijks gefactureerd worden aan de cliënt. Deze onkosten omvatten (zonder daartoe beperkt te zijn ): bijzondere verzendingskosten, vertaalkosten , reis- en verblijfkosten, gerechts – en deurwaarderskosten, en terugbetalingen voor andere kosten die betaald werden door HOYNG ROKH MONEGIER.

4. Facturatie
Tenzij anders overeengekomen, zullen facturen voor juridische diensten, zijnde de vergoedingen en onkosten, vermeerderd met de BTW (tenzij niet van toepassing), verstuurd worden op maandelijkse basis. Elk factuur is verschuldigd en dient te worden betaald binnen dertig dagen na de factuurdatum. HOYNG ROKH MONEGIER behoudt zich het recht voor om het leveren van bijkomende diensten op te schorten of uit te stellen of om de vertegenwoordiging te beëindigen indien gefactureerde bedragen niet betaald worden wanneer deze verschuldigd zijn. Cliënten dienen alle vragen of bekommernissen met betrekking tot facturen onmiddellijk te bespreken met de dienst boekhouding van het Advocatenkantoor of met het lid van het Advocatenkantoor dat instaat voor hun vertegenwoordiging.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Indien zich, in het kader van de uitvoering van een opdracht voor een cliënt, een gebeurtenis voordoet die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER, zal dergelijke aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen tot dewelke de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door HOYNG ROKH MONEGIER dekking voorziet, met inbegrip van het vrijgestelde gedeelte dat HOYNG ROKH MONEGIER voor haar rekening neemt. Indien, ongeacht de reden, de verzekeraar niet betaalt onder de bovenstaande verzekeringspolis, is de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER beperkt tot een maximum van 500.000 €.

6. Diverse bepalingen
De verhouding tussen HOYNG ROKH MONEGIER en haar cliënteel wordt beheerst door Belgisch recht.

Krachtens de toepasselijke wetgeving is HOYNG ROKH MONEGIER verplicht om de identiteit van haar cliënten na te gaan en onder bepaalde omstandigheden vermeend ongewone transacties te melden aan de bevoegde overheid. Door inlichtingen te verschaffen aan HOYNG ROKH MONEGIER, bevestigen cliënten dat ze op de hoogte zijn van deze verplichting en geven ze daartoe hun toestemming, indien nodig.

Tenzij anders voorgeschreven door een dwingende bepaling van het toepasselijke recht, zal eender welk geschil aangaande de vertegenwoordiging door HOYNG ROKH MONEGIER met betrekking tot de aangelegenheden die werden bepaald in de Opdrachtbrief, beslecht worden door arbitrage volgens de arbitragevoorschriften van CEPANI en door een arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met deze arbitragevoorschriften. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. Het staat de arbiter vrij te bepalen dat de kosten van de arbitrage, met inbegrip van de vergoedingen, andere kosten en billijke advocatenvergoedingen, zullen gedragen worden door de verliezende partij. De partijen komen overeen dat alle informatie aangaande het bestaan, de inhoud of het resultaat van de arbitrage vertrouwelijk is en niet bekend zal gemaakt worden, behalve voor zover noodzakelijk om de uitspraak van de arbitrage ten uitvoer te brengen of voor zover anderszins vereist door de wet. Indien, in overeenstemming met de toepasselijke wet, een bepaald geschil aangaande de aangelegenheden vermeld in de Opdrachtbrief, dient te worden beslecht door de burgerlijke rechtbanken, zullen enkel de rechtbanken in Brussel bevoegd zijn om te oordelen over een dergelijk geschil.

Niet enkel HOYNG ROKH MONEGIER, maar ook diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van eender welke opdracht voor een cliënt, kunnen de bepalingen voorzien in deze Algemene Voorwaarden inroepen. Hetzelfde geldt voor vroegere leden en medewerkers, met inbegrip van hun respectievelijke erfgenamen, wanneer zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij hun activiteiten voor HOYNG ROKH MONEGIER hebben beëindigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. In geval van eender welke afwijking met betrekking tot de inhoud en de betekenis van deze Voorwaarden, zal de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden van Kantoor Brussel de doorslag geven.

HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP (HRM Europe) is een limited liability partnership volgens het recht van Engeland en Wales. De HOYNG ROKH MONEGIER groep bestaat verder uit:

 • HOYNG ROKH MONEGIER Coop U.A.
 • HOYNG ROKH MONEGIER B.V.
 • HOYNG ROKH MONEGIER SRL.
 • HOYNG ROKH MONEGIER ESPAÑA S.L.U.
 • HOYNG ROKH MONEGIER SAS.
 • Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB

(Gezamenlijk de HRM-leden genoemd, elk afzonderlijk een HRM-lid.)

HRM Europe verleent geen diensten aan cliënten. Diensten aan cliënten worden uitsluitend geleverd door de HRM-leden in hun respectieve jurisdicties. De HRM-leden hebben geen bevoegdheid om namens enig ander HRM-lid op te treden en zijn alleen aansprakelijk voor hun eigen handelen of nalaten.

Elk HRM-lid is een verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens met betrekking tot zijn cliënten, potentiële cliënten, zakelijke contacten en alle andere personen die contact opnemen met HRM-leden of wiens persoonsgegevens HRM-lid (leden) ontvangen. HRM-leden delen persoonsgegevens waar en wanneer nodig, in welk geval de delende HRM-leden optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacyverklaring beschrijft de soorten en categorieën persoonsgegevens die door de HRM-leden worden verzameld en verwerkt, de doeleinden en rechtsgrondslagen voor een dergelijke verzameling en verwerking, de duur van de gegevensverwerking, de maatregelen die zijn genomen om gegevens te beschermen en de rechten van betrokkenen.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door HRM-leden, waaronder:

 • cliënten
 • potentiële cliënten
 • contacten
 • bezoekers van de website van HRM
 • ontvangers van informatie verzonden door HRM-leden
 • eventuele andere personen die contact opnemen met HRM-leden of van wie de persoonsgegevens door HRM-leden worden verwerkt, waaronder sollicitanten voor een functie bij (een van) de HRM-leden.

Verwerkte gegevens

HRM-leden verwerken persoonsgegevens die aan hen worden verstrekt in de uitoefening van hun bedrijf, hetzij rechtstreeks door de betrokkene, zoals tijdens een bezoek aan onze website, of indirect, bijv. via andere bronnen zoals sociale media.

Naast persoonsgegevens die zijn verkregen via onze website, informatieve e-mails en gerelateerde technologieën, verwerken HRM-leden ook contactgegevens en andere persoonsgegevens die door betrokkenen worden verstrekt:

 • indien nodig voor de behandeling van een dossier door een advocaat of andere dienstverlener in dat verband;
 • om te reageren op een verzoek van of met betrekking tot de betrokkene;
 • door het invullen van contactformulieren of andere elektronische formulieren;
 • tijdens vergaderingen, evenementen, seminars etc. inclusief visitekaartjes.

Gebruik van vergelijkbare technologieën

HRM-leden verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

 • beschikbaar op of verstrekt door de betrokkene via openbaar beschikbare sociale mediaplatforms zoals Facebook, LinkedIn of Twitter;
 • beschikbaar op openbaar toegankelijke professionele websites, zoals handelsregisters en andere openbare bronnen.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media buttons. HRM-leden zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en/of het gebruik van cookies van of door dergelijke websites of de diensten die worden aangeboden door sociale mediaplatforms.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

HRM-leden verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een ​​overeenkomst uit te voeren met de betrokkene voor het verlenen van diensten door zijn/haar advocaten en/of anderen betrokken bij het dossier en bij de facturering;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het aangaan en onderhouden van contacten met contacten, cliënten en potentiële cliënten, sollicitanten; contactgegevens worden opgeslagen in een database en kunnen worden gebruikt om informatie, updates, uitnodigingen voor evenementen en seminars en gevraagde informatie te verzenden;
 • om gebruikersstatistieken voor de website van HRM vast te stellen en een idee te krijgen van het aantal bezoekers en bezochte secties en om verbeteringen aan de website voor te stellen. Met deze gegevens kunnen betrokkenen niet worden geïdentificeerd.
 • om toegang te controleren en veiligheid te waarborgen; houd er rekening mee dat de eigenaren van de gebouwen waar de kantoren van HRM-leden zijn gevestigd, aanvullende beveiligingsmaatregelen kunnen opleggen, zoals videobewaking en bezoekersregistratie, en dus optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor dergelijke doeleinden.

 

Wettelijke grondslagen voor verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een van de volgende grondslagen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (Verordening (EU) nr. 2016/679), afhankelijk van de betrokken categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

 • om een ​​overeenkomst uit te voeren of te sluiten voor het verlenen van juridische of verleningsdiensten, voor zover nodig;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de nationale wetten die van toepassing zijn op HRM-leden;
 • om de gerechtvaardigde belangen van HRM-leden te behartigen, bijvoorbeeld om informatie en uitnodigingen voor seminars en evenementen te sturen, om te verzoeken onze vaardigheden en diensten voor juridische gidsen te evalueren, e.d.;
 • in zeldzame gevallen en indien nodig, op basis van toestemming voor een specifiek gebruik van persoonsgegevens, in welk geval de toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

Verwerkers

IT-serviceproviders die namens HRM-leden persoonsgegevens verwerken, doen dit uitsluitend volgens onze instructies. Met dergelijke verwerkers zijn overeenkomsten gesloten die voldoen aan de eisen van de AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien nuttig of vereist, kunnen HRM-leden persoonsgegevens delen met derden om een ​​dossier te behandelen, een overeenkomst te sluiten, een wettelijke verplichting na te komen, een gerechtelijk bevel na te leven, een seminar te organiseren of in geval van een fusie of reorganisatie, etc.

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens nimmer voor puur commerciële doeleinden met derden worden gedeeld.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

HRM-leden moeten om de bovengenoemde redenen mogelijk persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in overeenstemming met de AVG-vereisten inzake een adequaat beschermingsniveau.

Termijn waarin persoonsgegevens worden bewaard

HRM-leden bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nuttig en/of vereist is volgens de toepasselijke verplichtingen op basis van wet- en regelgeving en/of professionele normen en/of om het doel te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

HRM-leden en elke entiteit die namens (een van) hen persoonsgegevens verwerkt, doen er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens te waarborgen. Daartoe zijn alle passende technische, organisatorische en informatiebeveiligingsbeleidslijnen en maatregelen geïmplementeerd.

Persoonsgegevens worden effectief beschermd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, oneigenlijk gebruik, verlies en vernietiging.

Website Analytics

HRM Europe gebruikt Matomo Analytics (https://matomo.org/), een open-sourceproject van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, om verkeer op onze website te analyseren en onze content te optimaliseren voor de beste gebruikerservaring. U kunt meer informatie over het gegevensbeschermings- en privacybeleid van Matomo vinden op https://matomo.org/privacy-policy/.

Alle analysegegevens worden lokaal opgeslagen in de eigen database van HRM Europe en niet overgedragen aan derden. Matomo wordt zonder cookies gebruikt en gebruikers op websites worden niet gevolgd.

De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd door de laatste twee bytes van het respectieve IP-adres (bijv. 192.168.xxx.xxx) te maskeren voordat ze worden verwerkt voor analyse; volledige IP-adressen voor analyse worden niet verwerkt.

Geolocaties worden bijgehouden, maar vanwege de anonimisering van IP-adressen zijn deze mogelijk niet nauwkeurig, maar slechts een benadering.

De volgende gegevens worden vastgelegd:

 • Datum en tijd van het verzoek
 • Titel van de pagina die wordt bekeken (paginatitel)
 • URL van de pagina die wordt bekeken (pagina-URL)
 • Duur van bezoek op pagina (tijd op pagina)
 • URL van de pagina die werd bekeken vóór de huidige pagina (verwijzende URL)
 • Schermresolutie die wordt gebruikt
 • Tijd in de tijdzone van de lokale gebruiker
 • Bestanden waarop is geklikt en die zijn gedownload
 • Links naar een extern domein waarop is geklikt
 • Generatietijd van pagina’s (de tijd die het duurt voordat webpagina’s worden gegenereerd door de webserver en vervolgens worden gedownload door de gebruiker: paginasnelheid)
 • Locatie van de gebruiker: land, regio, stad, geschatte lengte- en breedtegraad (geolocatie; zie de hierboven beschreven beperkingen)
 • Hoofdtaal van de gebruikte browser (Accept-Language header)
 • User Agent van de browser die wordt gebruikt (User-Agent header)

De wettelijke grondslag voor de hierboven beschreven verwerking is art. 6 lid 1 onder f AVG. De bovengenoemde gegevens worden verwerkt met als doel de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de interesses en behoeften van bezoekers. De statistische analyse van bezoeken en bezoekersgedrag op de website maakt een betere afstemming van de interesses en voorkeuren van bezoekers mogelijk, waardoor een betere gebruikerservaring en een aantrekkelijkere website wordt gecreëerd. Dit doel vormt ook het gerechtvaardigde belang van HRM Europe bij deze vorm van gegevensverwerking in de zin van art. 6 lid 1 onder f AVG.

Alle gegevens die voor de bovengenoemde analyses worden verwerkt, worden na 90 dagen verwijderd.

Volgens art. 21 AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens (tracking door Matomo Analytics). U kunt dit recht uitoefenen en het bovengenoemde type tracking voorkomen door de onderstaande opt-out-functie te gebruiken of door de functie ‘niet volgen’ van uw browser te activeren.

 Online sollicitaties

Vacatures worden aangekondigd op de website van HRM. Daarnaast kan er ongevraagd worden gesolliciteerd. Sollicitaties kunnen per post of per e-mail worden verzonden.

Het HRM-lid bij wie u gesolliciteerd heeft, ontvangt uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in uw sollicitatiematerialen. Als een sollicitatie wordt ingediend, verwerkt het HRM-lid uw sollicitatiegegevens (aanhef, naam, e-mail, adres, functie) en alle verdere bestanden (bijv. CV, aanbevelingsbrief, diploma, motivatiebrief) die u naar ons hebt gestuurd, uitsluitend ten behoeve van het sollicitatieproces. Het HRM-lid neemt contact met u op om u te informeren over de voortgang van uw sollicitatie en mogelijke vervolgstappen in het sollicitatieproces.

De wettelijke grondslag voor de hierboven beschreven verwerking is art. 6 lid 1 onder b AVG (maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst).

Het HRM-lid wist uw persoonsgegevens 4 weken (HRM Duitsland: 6 maanden) nadat onze beslissing op uw sollicitatie aan u is meegedeeld, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een langere periode te bewaren. Indien een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan, worden de verstrekte gegevens onderdeel van uw persoonlijk dossier.

De wettelijke grondslag voor het bewaren van uw persoonsgegevens gedurende 4 weken (HRM Duitsland: 6 maanden) is art. 6 lid 1 onder f AVG (gerechtvaardigde belangen nagestreefd door het HRM-lid). Het HRM-lid bewaart uw persoonsgegevens gedurende voornoemde tijd om beslissingen over niet-aanneming in mogelijke arbeidsrechtelijke geschillen te kunnen rechtvaardigen. De termijnen voor het opslaan van deze persoonlijke informatie zijn gebaseerd op nationale deadlines voor het indienen van respectieve arbeidsrechtelijke klachten.

Voor zover de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 onder f AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 21 AVG). U kunt uw bezwaar richten aan gdpr@hoyngrokh.com, aan het HRM-lid waarnaar u uw sollicitatie heeft gestuurd (zie contacten) en voor het Duitse HRM-lid “Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB (Düsseldorf, Mannheim en München)” ook aan de Duitse functionaris voor gegevensbescherming: Steinstraße 20, D-40215 Düsseldorf; Duitsland, e-mail: Datenschutz@hoyngrokh.com, telefoon: + 49211550220.

Vragen of klachten

Betrokkenen kunnen de rechten uitoefenen waarin de AVG en deze Privacyverklaring voorzien (waaronder het recht op inzage, verzoeken om correctie en het wissen van persoonsgegevens, bezwaar maken tegen / beperken van een bepaald gebruik van persoonsgegevens en gegevens overdragen aan een andere partij). Vragen of klachten dienen te worden gericht aan gdpr@hoyngrokh.com.

Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen over het gebruik van persoonlijke informatie door of rechten wilt uitoefenen met betrekking tot:

 • het Nederlandse, Belgische, Franse of Spaanse HRM-lid: gelieve uw vraag of klacht te richten aan gdpr@hoyngrokh.com;
 • het Duitse HRM-lid “Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB (Düsseldorf, Mannheim en München)”, gelieve contact op te nemen met de Duitse functionaris voor gegevensbescherming: Steinstraße 20, D-40215 Düsseldorf; Duitsland, e-mail: Datenschutz@hoyngrokh.com, telefoon: + 49211550220;

 

U kunt ook meer advies en informatie over de AVG krijgen van, of een klacht indienen bij, de lokale gegevensbeschermingsautoriteit:

in Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

in België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

in Duitsland: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,

Graurheindorfer Str. 153, D-53117 Bonn; https://www.bfdi.bund.de/

in Frankrijk: CNIL – Service des Plaintes – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07; https://www.cnil.fr/

in Spanje: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid; https://www.aepd.es/

Veranderingen

Mochten zich wijzigingen voordoen in de gevraagde persoonsgegevens, in de wijze waarop de HRM-leden persoonsgegevens verwerken en gebruiken of de geldende regels, dan zal deze Privacyverklaring dienovereenkomstig worden aangepast. Controleer regelmatig de laatste versie en de website van HRM om op de hoogte te blijven.

 

25 mei 2018 – Update 01 jan. 2022

 

 

 

HOYNG ROKH MONEGIER B.V. (Amsterdam)

Bezoekadres:
Rembrandt Toren, 30ste verdieping
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam

Correspondentieadres:
Postbus 94361
1090 GJ Amsterdam

T: +31 20 592 4411
F: +31 20 463 7296
E: amsterdam@hoyngrokh.com
Kamer van Koophandel nr.: 80855571
BTW nr.: NL861826760B01

De advocaten/gemachtigden van HOYNG ROKH MONEGIER zijn geregistreerd bij de volgende organisaties:

De Nederlandse advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T +31 70 335 3535, E  info@advocatenorde.nl , https://www.advocatenorde.nl/).

Engeland & Wales barristers zijn ingeschreven bij de Bar Council (289-293 High Holborn, Londen WC1V 7HZ, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 0082, E ContactUs@BarCouncil.org.uk , http://www.barcouncil.org.uk/).

Engeland & Wales solicitors zijn ingeschreven bij de Law Society (113 Chancery Lane, Londen WC2A 1PL, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 1222, http://www.lawsociety.org.uk/). District of Columbia advocaten zijn geregistreerd bij de District of Columbia Bar (1101 K Street, NW Suite 200, Washington, DC 20005, USA, T +1 202.737.4700, https://www.dcbar.org/).

Duitse advocaten zijn toegelaten als advocaat in de Bondsrepubliek Duitsland en behoren tot de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf (www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de).De Europese octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Instituut van Professionele Vertegenwoordigers voor het Europees Octrooibureau (EPI) (Bayerstrasse 83, 80335 München, Duitsland, T +49 89 2420520, E info@patentepi.com , http://www.patentepi.com).

De Nederlandse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (Postbus 96979, 2509 JJ Den Haag, T +31 6 24 98 61 34, E mail@octrooigemachtigde.nl , www.octrooigemachtigde.nl).

Alle UK octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Chartered Institute of Patent Attorneys (95 Chancery Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2A 1DT, T +44 20 7405 9450, e mail@cipa.org.uk , http://cipa.org.uk/) en worden gereguleerd door de Intellectual Property Regulation Board (5th Floor, The Outer Temple, 222-225 Strand, London WC2R 1BA, United Kingdom, E ipreg@org.uk , http://ipreg.org.uk/).

De Amerikaanse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij The United States Patent and Trademark Office (Madison Building, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314, USA, T +1 571 272 1000, E usptoinfo@uspto.gov /, http://www.uspto.gov/).

Duitse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Patentanwaltskammer (Duitse Kamer van Octrooigemachtigden) (Tal 29, 80331 München, Duitsland, T +49 89 242278 0, E dpak@patentanwalt.de , www.patentanwalt.de).

Europese merken- en modellengemachtigden zijn Erkende Vertegenwoordigers bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanje, T +34 965 139 100, https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl).

Op de website van de betreffende organisaties is informatie te vinden over de wetgeving en gedragscodes waaraan de advocaten en gemachtigden zijn gebonden en over de mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

HOYNG ROKH MONEGIER B.V. is verzekerd overeenkomstig de regels van de desbetreffende professionele organisaties onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis. De verzekering dekt activiteiten wereldwijd. Onze verzekeraar is CNA Insurance Company met adres te Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam (via verzekeringsmakelaar Aon Professional Services, met adres te Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam). Details betreffende de dekking van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. kunnen op aanvraag worden verstrekt.

Klachtenregeling HOYNG ROKH MONEGIER B.V., kantoor Amsterdam (advocatuur)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. te Amsterdam en de cliënt.
2. Iedere advocaat van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op www.hoyngrokhmonegier.com. De advocaat wijst de cliënt er voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage zoals gespecificeerd in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. B.J. van den Broek, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen de Amsterdamse vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. besproken en ter besluitvorming voorgelegd.


HOYNG ROKH MONEGIER BV (Brussel)

Avenue des Nerviens 85
Nerviërslaan, 1st Floor
1040 Brussels
Belgium
T +32 2 740 00 00
F +32 2 740 00 01
E brussels@hoyngrokh.com

BTW –BCE- KBO n° BE 0757.835.165 – RPM/RPR Brussel
Bank: KBC Bank NV IBAN: BE79 7360 7750 9633
Swift/BIC: KREDBEBB

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER BV zijn respectievelijk aangesloten bij:
– L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Place Poelaert te 1000 Brussel ordre@barreaudebruxelles.be ; http://www.barreaudebruxelles.info/index.php/fr/ T+32 2 508 66 59
– Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel, Poelaertplein, 1000 Brussel, orde@baliebrussel.be ; http://www.baliebrussel.be/nl) T + 32 2 508 67 62

U kan alle information mbt de wetten en deontologische regels waaraan advocaten zich dienen te houden op de website van de beide Ordes raadplegen.

Al onze merk- en designgemachtigden zijn erkend door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain, T +34 965 139 100, https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl)

Elke opdracht die wordt toevertrouwd aan een lid van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER BV zal enkel en alleen worden aanvaard en worden uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER BV (en bijgevolg noch aanvaard, noch uitgevoerd worden door HOYNG ROKH MONEGIER of één van haar andere leden). De algemene voorwaarden van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER BV omschrijven de voorwaarden waaronder HOYNG ROKH MONEGIER BV opdrachten aanvaardt en uitvoert via het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER . (Click hier om onze algemene voorwaarden te raadplegen).

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER BV hebben polissen beroepsaansprakelijkheid onderschreven in overeenstemming met de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties,
De informatie met betrekking tot deze verzekeringspolissen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.