Disclaimer

Algemene voorwaarden kantoor Brussel

Tenzij anders aangegeven in de opdrachtbrief, bepalen deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden onder dewelke HOYNG ROKH MONEGIER LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales (“HOYNG ROKH MONEGIER” of “het Advocatenkantoor”), opdrachten aan het kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER te Brussel aanvaardt en uitvoert.

1. Reikwijdte van de vertegenwoordiging
HOYNG ROKH MONEGIER verbindt er zich toe om de cliënt te vertegenwoordigen met betrekking tot de aangelegenheden zoals deze worden omschreven in de Opdrachtbrief. In het geval de cliënt HOYNG ROKH MONEGIER verzoekt om bijkomende taken op zich te nemen, zal deze bijkomende vertegenwoordiging ook worden beheerst door deze Opdrachtbrief en deze Algemene Voorwaarden, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Alle opdrachten van cliënten worden door HOYNG ROKH MONEGIER beschouwd als gegeven aan het kantoor, zelfs indien expliciet of impliciet bepaald wordt dat de opdracht door een specifiek persoon zal worden vervuld. HOYNG ROKH MONEGIER kan beroep doen op de diensten van haar advocaten en werknemers zoals voorzien in de Opdrachtbrief. HOYNG ROKH MONEGIER is steeds aansprakelijk voor alle diensten geleverd door haar advocaten en werknemers. Wanneer in overeenstemming met de cliënt, een beroep gedaan wordt op derden voor het leveren van bepaalde diensten, is HOYNG ROKH MONEGIER geenszins aansprakelijk voor deze derden.

2. Vergoeding voor juridische diensten
Tenzij anders overeengekomen, worden de vergoedingen van HOYNG ROKH MONEGIER voor juridische diensten gebaseerd op het geldende uurtarief voor advocaten, assistenten , andere niet-juridisch geschoolde deskundigen en staf. Het uurtarief van HOYNG ROKH MONEGIER kan jaarlijks aangepast worden .

3. Onkosten en uitgaven
Naast de hoger vermelde vergoedingen, zal er een toeslag van 6% van de vergoedingen aangerekend worden om algemene kantooruitgaven te dekken, zoals telefoonkosten, fotokopiekosten, faxverzendingskosten, kosten voor normale postverzendingen en kosten voor onderzoek in computerdatabanken . Niet inbegrepen in de toeslag zijn het maken van een buitegewoon aantal fotokopieën door het secretariaat of het maken ervan tijdens overuren.

Bepaalde onkosten en uitgaven door HOYNG ROKH MONEGIER gedaan in naam van de cliënt zullen maandelijks gefactureerd worden aan de cliënt. Deze onkosten omvatten (zonder daartoe beperkt te zijn ): bijzondere verzendingskosten, vertaalkosten , reis- en verblijfkosten, gerechts – en deurwaarderskosten, en terugbetalingen voor andere kosten die betaald werden door HOYNG ROKH MONEGIER.

4. Facturatie
Tenzij anders overeengekomen, zullen facturen voor juridische diensten, zijnde de vergoedingen en onkosten, vermeerderd met de BTW (tenzij niet van toepassing), verstuurd worden op maandelijkse basis. Elk factuur is verschuldigd en dient te worden betaald binnen dertig dagen na de factuurdatum. HOYNG ROKH MONEGIER behoudt zich het recht voor om het leveren van bijkomende diensten op te schorten of uit te stellen of om de vertegenwoordiging te beëindigen indien gefactureerde bedragen niet betaald worden wanneer deze verschuldigd zijn. Cliënten dienen alle vragen of bekommernissen met betrekking tot facturen onmiddellijk te bespreken met de dienst boekhouding van het Advocatenkantoor of met het lid van het Advocatenkantoor dat instaat voor hun vertegenwoordiging.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Indien zich, in het kader van de uitvoering van een opdracht voor een cliënt, een gebeurtenis voordoet die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER, zal dergelijke aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen tot dewelke de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door HOYNG ROKH MONEGIER dekking voorziet, met inbegrip van het vrijgestelde gedeelte dat HOYNG ROKH MONEGIER voor haar rekening neemt. Indien, ongeacht de reden, de verzekeraar niet betaalt onder de bovenstaande verzekeringspolis, is de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER beperkt tot een maximum van 500.000 €.

6. Diverse bepalingen
De verhouding tussen HOYNG ROKH MONEGIER en haar cliënteel wordt beheerst door Belgisch recht.

Krachtens de toepasselijke wetgeving is HOYNG ROKH MONEGIER verplicht om de identiteit van haar cliënten na te gaan en onder bepaalde omstandigheden vermeend ongewone transacties te melden aan de bevoegde overheid. Door inlichtingen te verschaffen aan HOYNG ROKH MONEGIER, bevestigen cliënten dat ze op de hoogte zijn van deze verplichting en geven ze daartoe hun toestemming, indien nodig.

Tenzij anders voorgeschreven door een dwingende bepaling van het toepasselijke recht, zal eender welk geschil aangaande de vertegenwoordiging door HOYNG ROKH MONEGIER met betrekking tot de aangelegenheden die werden bepaald in de Opdrachtbrief, beslecht worden door arbitrage volgens de arbitragevoorschriften van CEPANI en door een arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met deze arbitragevoorschriften. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. Het staat de arbiter vrij te bepalen dat de kosten van de arbitrage, met inbegrip van de vergoedingen, andere kosten en billijke advocatenvergoedingen, zullen gedragen worden door de verliezende partij. De partijen komen overeen dat alle informatie aangaande het bestaan, de inhoud of het resultaat van de arbitrage vertrouwelijk is en niet bekend zal gemaakt worden, behalve voor zover noodzakelijk om de uitspraak van de arbitrage ten uitvoer te brengen of voor zover anderszins vereist door de wet. Indien, in overeenstemming met de toepasselijke wet, een bepaald geschil aangaande de aangelegenheden vermeld in de Opdrachtbrief, dient te worden beslecht door de burgerlijke rechtbanken, zullen enkel de rechtbanken in Brussel bevoegd zijn om te oordelen over een dergelijk geschil.

Niet enkel HOYNG ROKH MONEGIER, maar ook diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van eender welke opdracht voor een cliënt, kunnen de bepalingen voorzien in deze Algemene Voorwaarden inroepen. Hetzelfde geldt voor vroegere leden en medewerkers, met inbegrip van hun respectievelijke erfgenamen, wanneer zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij hun activiteiten voor HOYNG ROKH MONEGIER hebben beëindigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. In geval van eender welke afwijking met betrekking tot de inhoud en de betekenis van deze Voorwaarden, zal de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden van Kantoor Brussel de doorslag geven.

HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP is a Limited Liability Partnership under the laws of England and Wales. The HOYNG ROKH MONEGIER group of companies consists of:

 • HOYNG ROKH MONEGIER Coop U.A.
 • HOYNG ROKH MONEGIER B.V.
 • HOYNG ROKH MONEGIER SRL
 • HOYNG ROKH MONEGIER ESPAÑA S.L.U.
 • HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON AARPI
 • Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB

HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP does not provide client services. Such services are exclusively provided by the companies in their respective jurisdictions. The companies do not have any authority to act on behalf of any other company, and are liable only for their own acts or omissions.

Each member is a personal data controller in relation to its clients, potential clients, business contacts and any other persons that contact HRM/a member or whose personal data HRM/a member receives. HRM shares personal data with its members where and when necessary, in which case the members in question act as joint controllers.

This Privacy Statement describes the types and categories of personal data that are collected and processed by the members of HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP, the purposes of and legal bases for such data collection and processing, the duration of data processing, the measures taken to protect data, and the rights of data subjects.

Scope of this Privacy Statement

This Privacy Statement applies to all persons whose personal data are processed by HRM or any of its members, including:

 • clients
 • potential clients
 • contacts
 • visitors to HRM’s website
 • recipients of information sent by HRM or its members
 • any other persons that contact HRM or a member or whose personal data HRM or a member processes, including applicants.

Processed data

HRM processes personal data provided to us in the course of business, be it directly by the data subject, such as during a visit to our website, or indirectly, e.g. through other sources such as social media.

In addition to personal data obtained through our website, informational emails and related technologies, HRM also processes contact details and other personal data provided by data subjects:

 • when necessary for the handling of a file by a lawyer or other service provider in that context;
 • to respond to a request from or concerning the data subject;
 • through the completion of contact forms or other electronic forms;
 • during meetings, events, seminars etc. including business cards.

Use of similar technologies

HRM collects and processes personal data:

 • available on or provided by the data subject through publicly available social media platforms such as Facebook, LinkedIn or Twitter;
 • available on publicly accessible professional websites, such as trade registers and other public sources.

Our website may contain hyperlinks to the websites of other parties and social media buttons. HRM is not responsible for the content, privacy policy and/or use of cookies of or by such websites or the services offered by social media platforms.

Purposes for which personal data are processed

HRM and its members process personal data for the following purposes:

 • to perform an agreement with the data subject for the provision of services by our lawyers and/or others involved in the file and invoicing;
 • to fulfil legal obligations;
 • to enter into and maintain contact with contacts, clients and potential clients; contact details are stored in a database and can be used to send information, updates, invitations to events and seminars and requested information;
 • to determine user statistics for HRM’s website and get an idea of the number of visitors and sections visited and propose improvements to the website. These data do not allow to identify data subjects.
 • to control access and ensure security; please note that the owners of the buildings where HRM’s offices are located may impose additional security measures, such as video surveillance and visitor registration, and thus act as data controllers for such purposes.

Legal grounds for processing

Personal data are processed based on one of the following legal grounds laid down in the General Data Protection Regulation or GDPR (Regulation (EU) No 2016/679), depending on the categories of personal data concerned and the purposes for which they are used:

 • to perform or conclude an agreement for the provision of legal or prosecution services, to the extent necessary;
 • to comply with a legal obligation under the national laws applicable to HRM’s members;
 • to promote HRM’s legitimate interests, for instance to send information and invitations to seminars and events, request the evaluation of our skills and services for legal directories, etc.;
 • on the basis of consent for a specific use of personal data, in which case consent may be withdrawn at any time.

Processors

IT service providers that process personal data on HRM’s behalf do so solely further to our instructions. We have concluded agreements with such processors that meet the requirements laid down by the GDPR.

Sharing of personal data with third parties

When useful or required, HRM and its members may share personal data with third parties in order to handle a file, conclude an agreement, fulfil a legal obligation, comply with a court order, organise a seminar or in the event of a merger or reorganisation, etc.

Please note that personal data are never shared with third parties for purely commercial purposes.

Transfers of data outside the European Economic Area (EEA)

HRM may need to transfer personal data to parties located outside the European Economic Area (EEA) for the abovementioned reasons, in keeping with the GDPR requirements on an adequate level of protection.

Period for which personal data are kept

HRM retains personal data only for as long as useful and/or required according to the applicable regulatory and statutory obligations and/or professional standards and/or to fulfil the purpose for which the data are processed.

Confidentiality and security

HRM, its members and any entity that processes personal data on our behalf are committed to ensuring the confidentiality and security of data. To this end, all appropriate technical, organisational and information security policies and measures have been implemented.
Personal data are effectively protected against unauthorized access, modification, improper use, loss and destruction.

Website Analytics

We use Matomo Analytics (https://matomo.org/), an open-source project of InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, to analyze traffic on our website and optimize our content for best user experience. You can learn more about Matomo’s data protection and privacy policies at https://matomo.org/privacy-policy/.

All analytics data is stored in our own database on premise and not transferred to third parties. We use Matomo without cookies and do not track users across websites.

Visitors’ IP addresses are anonymized by masking the last two bytes of the respective IP address (e.g. 192.168.xxx.xxx) before being processed for analytics; we do not process full IP addresses for analytics.

We track geolocations, but due to the anonymization of IP addresses, geolocations may not be accurate but only approximations.

We track:

 • Date and time of the request
 • Title of the page being viewed (Page Title)
 • URL of the page being viewed (Page URL)
 • Duration of visit on page (Time on page)
 • URL of the page that was viewed prior to the current page (Referrer URL)
 • Screen resolution being used
 • Time in local user’s timezone
 • Files that were clicked and downloaded
 • Links to an outside domain that were clicked
 • Pages generation time (the time it takes for webpages to be generated by the webserver and then downloaded by the user: Page speed)
 • Location of the user: country, region, city, approximate latitude and longitude (Geolocation; see the limitations described above)
 • Main Language of the browser being used (Accept-Language header)
 • User Agent of the browser being used (User-Agent header)

The legal basis for the processing described above is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We process the aforementioned data for the purpose of improving our content and adapting it to our visitors’ interests and needs. The statistical analysis of visits and visitors’ behavior on our site enables us to better match visitors’ interests and preferences and thereby create a better user experience and make our website more attractive. This purpose also forms our legitimate interest in this type of data processing in terms of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

All data processed for the aforementioned analytics is deleted after 90 days.

According to Art. 21 GDPR, you have the right to object against the aforementioned processing of your personal data (tracking by Matomo Analytics). You can exercise this right and prevent the aforementioned type of tracking by using the opt-out function below or by activating the ‘do not track’ feature of your browser:

Online ApplicationsJob vacancies are announced on the HRM website. In addition, unsolicited applications can be made. Job applications can be sent by post or by e-mail.

The HRM member to whom you have applied receives your personal data included in your application materials. If a job application is submitted to HRM, the respective HRM member processes your application data (salutation, name, email, address, job position) and all further files (e.g. CV, letter of recommendation, diploma, cover letter), which you have sent to us, solely for the purpose of the application process. The member contacts you to inform you about the progress of your application and of possible next steps in the application process.

The legal basis for the processing described above is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (steps prior to entering into a contract).

The member deletes your personal data 4 weeks (HRM Germany: 6 months) after we have communicated you our decision on your application unless you have granted us your consent to retain your data for a longer period. If we enter into a collaboration agreement with you, the provided data will become part of your personal file.

The legal basis for storing your personal data for 4 weeks (HRM Germany: 6 months) is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitimate interests pursued by the HRM member). The HRM member stores your personal data for the aforementioned time to be able to justify non-hiring decisions in potential labor law disputes. The time frames for storing this personal information is based on national deadlines for filing respective labor law complaints.

To the extent the aforementioned processing of personal data is based on Art. 6 para. 1 lit f GDPR, you have the right to object against the aforementioned processing of your personal data (Art. 21 GDPR).You can direct your objection to gdpr@hoyngrokh.com, to the HRM members you have sent your application to (see contacts) and for the German HRM member “Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB (Düsseldorf, Mannheim and Munich)” also to the German Data Privacy Officer: Ivan Dimitrov, Steinstraße 20, D-40215 Düsseldorf; Germany, email: ivan.dimitrov@hoyngrokh.com, phone: + 49 211 550 220.

Questions or complaints

Data subjects can exercise the rights provided for by the GDPR and this Privacy Statement (including the right to access, request the correction of and erasure of personal data, object to/limit a particular use of personal data and transfer data to another party). Any questions or complaints should be addressed to gdpr@hoyngrokh.com .

If you have any questions or want to complain about our use of Personal Information made by or exercise any rights with respect to the German HRM member “Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB (Düsseldorf, Mannheim and Munich)”, please contact the German Data Privacy Officer: Ivan Dimitrov, Steinstraße 20, D-40215 Düsseldorf; Germany, email: ivan.dimitrov@hoyngrokh.com , phone: + 49 211 550 220.

You can of course also contact your local data protection authority for further guidance and information on the GDPR.

Changes

Should any changes occur to the personal data requested, the manner in which HRM processes and uses personal data or the applicable rules, this Privacy Statement will be amended accordingly. Please check the latest version and HRM’s website regularly to stay informed.

25 May 2018 – Update 1 January 2021

HOYNG ROKH MONEGIER B.V. (Amsterdam)

Bezoekadres:
Rembrandt Toren, 30ste verdieping
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam

Correspondentieadres:
Postbus 94361
1090 GJ Amsterdam

T: +31 20 592 4411
F: +31 20 463 7296
E: amsterdam@hoyngrokh.com
Kamer van Koophandel nr.: 80855571
BTW nr.: NL861826760B01

De advocaten/gemachtigden van HOYNG ROKH MONEGIER zijn geregistreerd bij de volgende organisaties:

De Nederlandse advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T +31 70 335 3535, E  info@advocatenorde.nl , https://www.advocatenorde.nl/).

Engeland & Wales barristers zijn ingeschreven bij de Bar Council (289-293 High Holborn, Londen WC1V 7HZ, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 0082, E ContactUs@BarCouncil.org.uk , http://www.barcouncil.org.uk/).

Engeland & Wales solicitors zijn ingeschreven bij de Law Society (113 Chancery Lane, Londen WC2A 1PL, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 1222, http://www.lawsociety.org.uk/). District of Columbia advocaten zijn geregistreerd bij de District of Columbia Bar (1101 K Street, NW Suite 200, Washington, DC 20005, USA, T +1 202.737.4700, https://www.dcbar.org/).

Duitse advocaten zijn toegelaten als advocaat in de Bondsrepubliek Duitsland en behoren tot de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf (www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de).De Europese octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Instituut van Professionele Vertegenwoordigers voor het Europees Octrooibureau (EPI) (Bayerstrasse 83, 80335 München, Duitsland, T +49 89 2420520, E info@patentepi.com , http://www.patentepi.com).

De Nederlandse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (Postbus 96979, 2509 JJ Den Haag, T +31 6 24 98 61 34, E mail@octrooigemachtigde.nl , www.octrooigemachtigde.nl).

Alle UK octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Chartered Institute of Patent Attorneys (95 Chancery Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2A 1DT, T +44 20 7405 9450, e mail@cipa.org.uk , http://cipa.org.uk/) en worden gereguleerd door de Intellectual Property Regulation Board (5th Floor, The Outer Temple, 222-225 Strand, London WC2R 1BA, United Kingdom, E ipreg@org.uk , http://ipreg.org.uk/).

De Amerikaanse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij The United States Patent and Trademark Office (Madison Building, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314, USA, T +1 571 272 1000, E usptoinfo@uspto.gov /, http://www.uspto.gov/).

Duitse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Patentanwaltskammer (Duitse Kamer van Octrooigemachtigden) (Tal 29, 80331 München, Duitsland, T +49 89 242278 0, E dpak@patentanwalt.de , www.patentanwalt.de).

Europese merken- en modellengemachtigden zijn Erkende Vertegenwoordigers bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanje, T +34 965 139 100, https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl).

Op de website van de betreffende organisaties is informatie te vinden over de wetgeving en gedragscodes waaraan de advocaten en gemachtigden zijn gebonden en over de mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

HOYNG ROKH MONEGIER B.V. is verzekerd overeenkomstig de regels van de desbetreffende professionele organisaties onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis. De verzekering dekt activiteiten wereldwijd. Onze verzekeraar is CNA Insurance Company met adres te Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam (via verzekeringsmakelaar Aon Professional Services, met adres te Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam). Details betreffende de dekking van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. kunnen op aanvraag worden verstrekt.

Klachtenregeling HOYNG ROKH MONEGIER B.V., kantoor Amsterdam (advocatuur)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. te Amsterdam en de cliënt.
2. Iedere advocaat van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op www.hoyngrokhmonegier.com. De advocaat wijst de cliënt er voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage zoals gespecificeerd in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. B.J. van den Broek, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen de Amsterdamse vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER B.V. besproken en ter besluitvorming voorgelegd.


HOYNG ROKH MONEGIER BV (Brussel)

Nerviërslaan 9-31, 1040 Brussel
T +32 2 740 00 00
F +32 2 740 00 01
E brussels@hoyngrokh.com

BTW –BCE- KBO n° BE 0757.835.165 – RPM/RPR Brussel
Bank: KBC Bank NV IBAN: BE79 7360 7750 9633
Swift/BIC: KREDBEBB

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER BV zijn respectievelijk aangesloten bij:
– L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Place Poelaert te 1000 Brussel ordre@barreaudebruxelles.be ; http://www.barreaudebruxelles.info/index.php/fr/ T+32 2 508 66 59
– Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel, Poelaertplein, 1000 Brussel, orde@baliebrussel.be ; http://www.baliebrussel.be/nl) T + 32 2 508 67 62

U kan alle information mbt de wetten en deontologische regels waaraan advocaten zich dienen te houden op de website van de beide Ordes raadplegen.

Al onze merk- en designgemachtigden zijn erkend door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain, T +34 965 139 100, https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl)

Elke opdracht die wordt toevertrouwd aan een lid van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER BV zal enkel en alleen worden aanvaard en worden uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER BV (en bijgevolg noch aanvaard, noch uitgevoerd worden door HOYNG ROKH MONEGIER of één van haar andere leden). De algemene voorwaarden van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER BV omschrijven de voorwaarden waaronder HOYNG ROKH MONEGIER BV opdrachten aanvaardt en uitvoert via het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER . (Click hier om onze algemene voorwaarden te raadplegen).

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER BV hebben polissen beroepsaansprakelijkheid onderschreven in overeenstemming met de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties,
De informatie met betrekking tot deze verzekeringspolissen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.