Disclaimer

Algemene voorwaarden kantoor Brussel

Tenzij anders aangegeven in de opdrachtbrief, bepalen deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden onder dewelke HOYNG ROKH MONEGIER LLP, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales (“HOYNG ROKH MONEGIER” of “het Advocatenkantoor”), opdrachten aan het kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER te Brussel aanvaardt en uitvoert.

1. Reikwijdte van de vertegenwoordiging
HOYNG ROKH MONEGIER verbindt er zich toe om de cliënt te vertegenwoordigen met betrekking tot de aangelegenheden zoals deze worden omschreven in de Opdrachtbrief. In het geval de cliënt HOYNG ROKH MONEGIER verzoekt om bijkomende taken op zich te nemen, zal deze bijkomende vertegenwoordiging ook worden beheerst door deze Opdrachtbrief en deze Algemene Voorwaarden, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Alle opdrachten van cliënten worden door HOYNG ROKH MONEGIER beschouwd als gegeven aan het kantoor, zelfs indien expliciet of impliciet bepaald wordt dat de opdracht door een specifiek persoon zal worden vervuld. HOYNG ROKH MONEGIER kan beroep doen op de diensten van haar advocaten en werknemers zoals voorzien in de Opdrachtbrief. HOYNG ROKH MONEGIER is steeds aansprakelijk voor alle diensten geleverd door haar advocaten en werknemers. Wanneer in overeenstemming met de cliënt, een beroep gedaan wordt op derden voor het leveren van bepaalde diensten, is HOYNG ROKH MONEGIER geenszins aansprakelijk voor deze derden.

2. Vergoeding voor juridische diensten
Tenzij anders overeengekomen, worden de vergoedingen van HOYNG ROKH MONEGIER voor juridische diensten gebaseerd op het geldende uurtarief voor advocaten, assistenten , andere niet-juridisch geschoolde deskundigen en staf. Het uurtarief van HOYNG ROKH MONEGIER kan jaarlijks aangepast worden .

3. Onkosten en uitgaven
Naast de hoger vermelde vergoedingen, zal er een toeslag van 6% van de vergoedingen aangerekend worden om algemene kantooruitgaven te dekken, zoals telefoonkosten, fotokopiekosten, faxverzendingskosten, kosten voor normale postverzendingen en kosten voor onderzoek in computerdatabanken . Niet inbegrepen in de toeslag zijn het maken van een buitegewoon aantal fotokopieën door het secretariaat of het maken ervan tijdens overuren.

Bepaalde onkosten en uitgaven door HOYNG ROKH MONEGIER gedaan in naam van de cliënt zullen maandelijks gefactureerd worden aan de cliënt. Deze onkosten omvatten (zonder daartoe beperkt te zijn ): bijzondere verzendingskosten, vertaalkosten , reis- en verblijfkosten, gerechts – en deurwaarderskosten, en terugbetalingen voor andere kosten die betaald werden door HOYNG ROKH MONEGIER.

4. Facturatie
Tenzij anders overeengekomen, zullen facturen voor juridische diensten, zijnde de vergoedingen en onkosten, vermeerderd met de BTW (tenzij niet van toepassing), verstuurd worden op maandelijkse basis. Elk factuur is verschuldigd en dient te worden betaald binnen dertig dagen na de factuurdatum. HOYNG ROKH MONEGIER behoudt zich het recht voor om het leveren van bijkomende diensten op te schorten of uit te stellen of om de vertegenwoordiging te beëindigen indien gefactureerde bedragen niet betaald worden wanneer deze verschuldigd zijn. Cliënten dienen alle vragen of bekommernissen met betrekking tot facturen onmiddellijk te bespreken met de dienst boekhouding van het Advocatenkantoor of met het lid van het Advocatenkantoor dat instaat voor hun vertegenwoordiging.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Indien zich, in het kader van de uitvoering van een opdracht voor een cliënt, een gebeurtenis voordoet die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER, zal dergelijke aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen tot dewelke de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door HOYNG ROKH MONEGIER dekking voorziet, met inbegrip van het vrijgestelde gedeelte dat HOYNG ROKH MONEGIER voor haar rekening neemt. Indien, ongeacht de reden, de verzekeraar niet betaalt onder de bovenstaande verzekeringspolis, is de aansprakelijkheid van HOYNG ROKH MONEGIER beperkt tot een maximum van 500.000 €.

6. Diverse bepalingen
De verhouding tussen HOYNG ROKH MONEGIER en haar cliënteel wordt beheerst door Belgisch recht.

Krachtens de toepasselijke wetgeving is HOYNG ROKH MONEGIER verplicht om de identiteit van haar cliënten na te gaan en onder bepaalde omstandigheden vermeend ongewone transacties te melden aan de bevoegde overheid. Door inlichtingen te verschaffen aan HOYNG ROKH MONEGIER, bevestigen cliënten dat ze op de hoogte zijn van deze verplichting en geven ze daartoe hun toestemming, indien nodig.

Tenzij anders voorgeschreven door een dwingende bepaling van het toepasselijke recht, zal eender welk geschil aangaande de vertegenwoordiging door HOYNG ROKH MONEGIER met betrekking tot de aangelegenheden die werden bepaald in de Opdrachtbrief, beslecht worden door arbitrage volgens de arbitragevoorschriften van CEPANI en door een arbiter die wordt aangesteld in overeenstemming met deze arbitragevoorschriften. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. Het staat de arbiter vrij te bepalen dat de kosten van de arbitrage, met inbegrip van de vergoedingen, andere kosten en billijke advocatenvergoedingen, zullen gedragen worden door de verliezende partij. De partijen komen overeen dat alle informatie aangaande het bestaan, de inhoud of het resultaat van de arbitrage vertrouwelijk is en niet bekend zal gemaakt worden, behalve voor zover noodzakelijk om de uitspraak van de arbitrage ten uitvoer te brengen of voor zover anderszins vereist door de wet. Indien, in overeenstemming met de toepasselijke wet, een bepaald geschil aangaande de aangelegenheden vermeld in de Opdrachtbrief, dient te worden beslecht door de burgerlijke rechtbanken, zullen enkel de rechtbanken in Brussel bevoegd zijn om te oordelen over een dergelijk geschil.

Niet enkel HOYNG ROKH MONEGIER, maar ook diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van eender welke opdracht voor een cliënt, kunnen de bepalingen voorzien in deze Algemene Voorwaarden inroepen. Hetzelfde geldt voor vroegere leden en medewerkers, met inbegrip van hun respectievelijke erfgenamen, wanneer zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij hun activiteiten voor HOYNG ROKH MONEGIER hebben beëindigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. In geval van eender welke afwijking met betrekking tot de inhoud en de betekenis van deze Voorwaarden, zal de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden van Kantoor Brussel de doorslag geven.

PRIVACY VERKLARING

HOYNG ROKH MONEGIER LLP (Amsterdam, Brussel), HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON AARPI (Parijs), Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB (Düsseldorf, Mannheim, München) en
HOYNG ROKH MONEGIER Spain LLP (Madrid) zijn leden van HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP (gezamenlijk aangeduid als “HRM”, individueel als een “lid” of de ”leden”).

Elk lid is een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens met betrekking tot cliënten, potentiële cliënten, zakelijke contacten en alle andere personen die HRM/een lid contacteren of van wie HRM/een lid persoonsgegevens ontvangt. Wij delen persoonsgegevens met andere HRM leden waar en wanneer nodig en treden in dat geval op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De Privacy Verklaring beschrijft welke soorten en categorieën van persoonsgegevens door elk van de leden van HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP worden verzameld en verwerkt, het doel en de rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens, de duur van de verwerking, de veiligheidsmaatregelen die we implementeren om uw gegevens te beschermen evenals de rechten die u als betrokkene hierbij heeft.

Toepassingsgebied van deze Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op iedereen waarvan HRM, of één of meer van zijn leden, persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld:

•    cliënten
•    potentiële cliënten
•    contacten
•    bezoekers van de HRM website
•    ontvangers van informatie door HRM verzonden
•    overige personen die HRM contacteren of van wie HRM of een lid van HRM persoonsgegevens verwerkt, waaronder begrepen sollicitanten.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze zakenrelatie, door u aan ons verstrekt of door ons verkregen, zij het rechtstreeks, gedurende een bezoek aan onze website of na ontvangst van HRM informatie, en persoonsgegevens die wij op andere wijze hebben verkregen, waaronder begrepen via professionele sociale media.
In aanvulling op bovenstaande, verwerken wij eveneens contact gegevens en andere door u verstrekte persoonsgegevens:

•    wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw dossier door een advocaat of door een andere dienstverlener in de context van uw dossier;
•    om te voldoen aan uw verzoek of een verzoek dat u betreft;
•    via het invullen van contactformulieren of andere elektronische formulieren;
•    tijdens vergaderingen, seminars of evenementen en via verstrekte visitekaartjes.

Gebruik van soortgelijke technologieën

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

•    beschikbaar op of verstrekt door u aan ons via publieke professionele sociale media zoals Facebook, Linkedin of Twitter;
•    beschikbaar op publiek toegankelijke professionele websites, zoals het handelsregister en andere publieke bronnen.

Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen of sociale media. HRM is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en/of het gebruik van cookies van die websites of de diensten aangeboden door deze sociale media platforms.

Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

HRM en de leden gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

•    om een met u gesloten overeenkomst voor dienstverlening door onze advocaten en/of door anderen die betrokken zijn bij uw dossier uit te voeren en voor facturering;
•    om wettelijke verplichtingen na te komen;
•    om in contact te komen of te blijven met onze connecties, cliënten en potentiële cliënten; uw contactgegevens worden opgenomen in een database en kunnen gebruikt worden om u informatie, updates, uitnodigingen voor seminars of evenementen dan wel door u gevraagde informatie toe te sturen;
•    om gebruikersstatistieken van onze website te genereren die ons inzicht geven in het aantal bezoekers alsook in de secties die bezocht worden en om de website te verbeteren. Deze gegevens kunnen geen personen identificeren.
•    voor toegangscontrole en veiligheidsredenen; de eigenaren van onze kantoorgebouwen kunnen aanvullende veiligheidsmaatregelen opleggen zoals camerabewaking en bezoekersregistratie en handelen dus als verwerkingsverantwoordelijken voor deze doeleinden.

Wettelijke gronden voor verwerking

Afhankelijk van de categorieën van de betrokken persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken, verwerken wij persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke gronden zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679:

•    ter uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding op het sluiten van een overeenkomst voor juridische dienstverlening of het uitoefenen van uw rechten door procesvoering, voor zover als nodig;
•    op grond van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn in het kader van nationale wetgeving van de HRM leden;
•    in verband met ons gerechtvaardigd belang: bijvoorbeeld om u informatie te zenden, u uit te nodigen op seminars of evenementen, om u een beoordeling te vragen van onze diensten en vaardigheden voor legal directories;
•    op basis van toestemming voor een specifiek gebruik van uw persoonsgegevens; in dit geval kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.

Verwerkers

IT dienstverleners die voor ons persoonsgegevens verwerken doen dit uitsluitend op onze instructies. Met deze verwerkers worden overeenkomsten gesloten die voldoen aan de vereisten van de AVG.

Delen van persoonsgegevens met derde partijen

Indien nuttig of vereist, delen wij persoonsgegevens met derde partijen om uw dossier te behandelen, een overeenkomst te sluiten, om een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel na te komen, om een seminar te organiseren of in geval van een fusie of reorganisatie van ons kantoor, enz.

Wij delen uw persoonsgegevens echter nooit uitsluitend voor commerciële doeleinden met derde partijen.

Gegevensoverdracht buiten de EER (Europese Economische Ruimte)

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) om de bovengenoemde redenen, in overeenstemming met de AVG-vereisten waarbij sprake zal zijn van een passend beschermingsniveau.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig en/of vereist volgens wettelijke of regelgevende verplichtingen en/of professionele normen en/of nuttig voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

HRM, de leden en elke entiteit die namens ons persoonsgegevens verwerkt, verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens te waarborgen. Hiertoe zijn alle passende beleidsmaatregelen en maatregelen op het gebied van technische, organisatorische en informatie beveiliging geïmplementeerd. Persoonsgegevens worden effectief beschermd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, oneigenlijk gebruik, verlies en vernietiging.

Sollicitanten

Vacatures worden aangekondigd op de HRM-website. Ook spontane sollicitaties zijn welkom. Sollicitaties kunnen per post of per e-mail worden verzonden. HRM of het lid aan wie u uw sollicitatie richt, ontvangt de persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in uw kandidatuur. Als een sollicitatie wordt ingediend bij HRM of een lid, verwerkt het respectieve lid de sollicitatiegegevens (aanhef, naam, e-mailadres, adres, functie) en alle verdere bestanden (bijv. CV, aanbevelingsbrief, diploma, begeleidende brief) die u aan ons hebt overgemaakt, uitsluitend met het oog op het sollicitatieprocedure. HRM of het lid neemt contact met u op om u te informeren over de voortgang van uw kandidatuur en over mogelijke vervolgstappen in de sollicitatieprocedure. HRM of het Het lid verwijdert uw persoonlijke gegevens 4 weken (voor het Duitse lid lid Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB: 6 maanden) nadat we u onze beslissing over uw kandidatuur hebben medegedeeld, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens gedurende een langere periode te bewaren. Indien we een samenwerkingsovereenkomst met u aangaan, worden de verstrekte gegevens onderdeel van uw persoonlijk dossier.

Vragen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kunt de rechten die door de AVG worden toegekend met betrekking tot uw persoonsgegevens en de onderhavige verklaring uitoefenen, waaronder begrepen het recht tot toegang, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen of te vragen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of over te dragen naar een andere partij. Indien u vragen of klachten hebt, kunt u een e-mail sturen naar: gdpr@hoyngrokh.com .

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door het Duitse lid Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du Sorbier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB (Düsseldorf, Mannheim, München) kan u contact opnemen met de Duitse Data Protection Officer Ivan Dimitrov, Steinstrasse 20, D-40215 Düsseldorf, Duitsland, e-mail ivan.dimitrov@hoyngrokh.com , telefoon + 49 211 550 220.

U kunt uiteraard ook steeds contact opnemen met de lokale autoriteit voor de gegevensbescherming voor richtlijnen of rapportering met betrekking tot de AVG.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen optreden in de persoonsgegevens die wij van u vragen, de wijze waarop wij deze gebruiken of in de toepasselijke wet- of regelgeving, zullen wij deze Privacy Verklaring dienovereenkomstig aanpassen. Wij adviseren u daarom om regelmatig de laatste versie van deze Privacy Verklaring en onze website te bekijken om geïnformeerd te blijven.

25 mei 2018 – Update 22 januari 2019

HOYNG ROKH MONEGIER LLP (Amsterdam)

Bezoekadres:
Rembrandt Toren, 30ste verdieping
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam

Correspondentieadres:
Postbus 94361
1090 GJ Amsterdam

T: +31 20 592 4411
F: +31 20 463 7296
E: amsterdam@hoyngrokh.com
Kamer van Koophandel nr.: 51376350
BTW nr.: NL823256923B01

De advocaten/gemachtigden van HOYNG ROKH MONEGIER LLP zijn geregistreerd bij de volgende organisaties:

De Nederlandse advocaten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T +31 70 335 3535, E info@advocatenorde.nl , https://www.advocatenorde.nl/).

Engeland & Wales barristers zijn ingeschreven bij de Bar Council (289-293 High Holborn, Londen WC1V 7HZ, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 0082, E ContactUs@BarCouncil.org.uk , http://www.barcouncil.org.uk/).

Engeland & Wales solicitors zijn ingeschreven bij de Law Society (113 Chancery Lane, Londen WC2A 1PL, Verenigd Koninkrijk, T +44 20 7242 1222, http://www.lawsociety.org.uk/).

District of Columbia advocaten zijn geregistreerd bij de District of Columbia Bar (1101 K Street, NW Suite 200, Washington, DC 20005, USA, T +1 202.737.4700, https://www.dcbar.org/).

Duitse advocaten zijn toegelaten als advocaat in de Bondsrepubliek Duitsland en behoren tot de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf (www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de).

De Europese octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Instituut van Professionele Vertegenwoordigers voor het Europees Octrooibureau (EPI) (Bayerstrasse 83, 80335 München, Duitsland, T +49 89 2420520, E info@patentepi.com , http://www.patentepi.com).

De Nederlandse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (Postbus 96979, 2509 JJ Den Haag, T +31 6 24 98 61 34, E mail@octrooigemachtigde.nl , www.octrooigemachtigde.nl).

Alle UK octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij het Chartered Institute of Patent Attorneys (95 Chancery Lane, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC2A 1DT, T +44 20 7405 9450, e mail@cipa.org.uk , http://cipa.org.uk/) en worden gereguleerd door de Intellectual Property Regulation Board (5th Floor, The Outer Temple, 222-225 Strand, London WC2R 1BA, United Kingdom, E ipreg@org.uk , http://ipreg.org.uk/).

De Amerikaanse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij The United States Patent and Trademark Office (Madison Building, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314, USA, T +1 571 272 1000, E usptoinfo@uspto.gov /, http://www.uspto.gov/).

Duitse octrooigemachtigden zijn geregistreerd bij de Patentanwaltskammer (Duitse Kamer van Octrooigemachtigden) (Tal 29, 80331 München, Duitsland, T +49 89 242278 0, E dpak@patentanwalt.de , www.patentanwalt.de).

Europese merken- en modellengemachtigden zijn Erkende Vertegenwoordigers bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanje, T +34 965 139 100, www.oami.europa.eu).

Op de website van de betreffende organisaties is informatie te vinden over de wetgeving en gedragscodes waaraan de advocaten en gemachtigden zijn gebonden en over de mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

Elke opdracht gegeven aan (enig persoon werkzaam bij) het Amsterdamse kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER LLP (en, als gevolg daarvan, niet aanvaard en uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP of een van haar andere leden). De algemene voorwaarden van het Amsterdamse kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP, stelt de voorwaarden waaronder HOYNG ROKH MONEGIER LLP alle opdrachten van het Amsterdamse kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP accepteert en uitvoert.

HOYNG ROKH MONEGIER LLP is verzekerd overeenkomstig de regels van de desbetreffende professionele organisaties onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis. De verzekering dekt activiteiten wereldwijd. Onze verzekeraar is CNA Insurance Company met adres te Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam (via verzekeringsmakelaar Aon Professional Services, met adres te Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam). Details betreffende de dekking van HOYNG ROKH MONEGIER LLP kunnen op aanvraag worden verstrekt.

Klachtenregeling HOYNG ROKH MONEGIER LLP, kantoor Amsterdam (advocatuur)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER LLP te Amsterdam en de cliënt.
2. Iedere advocaat van HOYNG ROKH MONEGIER LLP draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op www.hoyngrokhmonegier.com. De advocaat wijst de cliënt er voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage zoals gespecificeerd in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. B.J. van den Broek, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen de Amsterdamse vestiging van HOYNG ROKH MONEGIER LLP besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

HOYNG ROKH MONEGIER LLP (Brussel)

Nerviërslaan 9-31, 1040 Brussel
T +32 2 740 00 00
F +32 2 740 00 01
E brussels@hoyngrokh.com

BTW –BCE- KBO n° BE 0831335431 – RPM/RPR Brussel
Bank: KBC Bank NV IBAN: BE74 7310 1515 4607
Swift/BIC: KREDBEBB

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER LLP zijn respectievelijk aangesloten bij:
– L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Place Poelaert te 1000 Brussel ordre@barreaudebruxelles.be ; http://www.barreaudebruxelles.info/index.php/fr/ T+32 2 508 66 59
– Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel, Poelaertplein, 1000 Brussel, orde@baliebrussel.be ; http://www.baliebrussel.be/nl) T + 32 2 508 67 62
U kan alle information mbt de wetten en deontologische regels waaraan advocaten zich dienen te houden op de website van de beide Ordes raadplegen.
Al onze merk en designgemachtigden zijn erkend door het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt, (Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain, T +34 965 139 100, www.oami.europa.eu).

Elke opdracht die wordt toevertrouwd aan een lid van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP zal enkel en alleen worden aanvaard en worden uitgevoerd door HOYNG ROKH MONEGIER LLP (en bijgevolg noch aanvaard, noch uitgevoerd worden door HOYNG ROKH MONEGIER Europe LLP of één van haar andere leden). De algemene voorwaarden van het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP omschrijven de voorwaarden waaronder HOYNG ROKH MONEGIER LLP de opdrachten aanvaardt en uitvoert via het Brussels kantoor van HOYNG ROKH MONEGIER LLP. (Click hier om onze algemene voorwaarden te raadplegen).

De advocaten van HOYNG ROKH MONEGIER LLP hebben polissen beroepsaansprakelijkheid onderschreven in overeenstemming met de regels van hun respectievelijke beroepsorganisaties,
De informatie met betrekking tot deze verzekeringspolissen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.